Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Liczby przeciwne
 - dwie takie liczby, których suma jest równa latex Do każdej liczby rzeczywistej latex istnieje w zbiorze latex liczba do niej przeciwna latex
Liczby przystające modulo m
 - liczby całkowite latex takie, że ich różnica latex jest podzielna przez liczbę naturalną dodatnią latex Oznaczamy latex
Licznik
 - w ułamku latex liczba zapisana nad kreską ułamkową.
Łamana
 - figura geometryczna, która jest sumą skończonej liczby odcinków spełniających następujące warunki: 1) dowolne dwa odcinki mają co najwyżej jeden wspólny punkt, 2) odcinki można uporządkować tak, aby koniec pierwszego odcinka był początkiem drugiego, koniec drugiego odcinka był początkiem trzeciego itd., aż koniec przedostatniego odcinka pokryje się z początkiem ostatniego odcinka.
Łamana zamknięta
 - łamana, której koniec ostatniego odcinka pokrywa się z początkiem pierwszego odcinka.
Łamana zwyczajna
 - łamana, której: 1) dwa kolejne odcinki nie leżą na jednej prostej, 2) żadne niekolejne odcinki nie przecinają się.
Łączność mnożenia
 - np.: latex
Marża procentowa „od sta”
 - zwana narzutem jest stosunkiem marży kwotowej do ceny zakupu netto wyrażony w procentach. Odpowiada na pytanie „ O ile latex cena latex sprzedaży netto jest większa od ceny latex zakupu netto?”. Inaczej „O ile latex cena sprzedaży latex jest większa w stosunku do ceny zakupu latex” Czyli latex
Marża procentowa „w stu”
 - stosunek marży kwotowej do ceny sprzedaży netto wyrażony w procentach. Odpowiada na pytanie „O ile latex" cena latex zakupu netto jest mniejsza od ceny latex sprzedaży netto?”. Inaczej „O ile latex koszt zakupu latex jest mniejszy w stosunku do ceny sprzedaży latex” Czyli latex
Marża
 - może być kwotowa lub wyrażona w procentach. Są dwa rodzaje marży procentowej zwane: marża „w stu” i marża "od sta".
Marża kwotowa
 - wyrażana w jednostkach płatniczych jako różnica między ceną sprzedaży produktu a kosztem jego zakupu (zysk ze sprzedaży).
Mediana
 - wartość środkowa danych statystycznych, liczba, którą dla zestawu danych latex uporządkowanych od wielkości najmniejszej do największej obliczamy ze wzoru latex Pierwszy wzór dla latex nieparzystego, drugi wzór dla latex parzystego. Mediana ustala miarę tendencji centralnej danych. Mediana nie musi być liczbą należącą do zestawu danych; miara zgodności latex danych statystycznych uporządkowanych niemalejąco, którą można podać jako: wartość środkową gdy latex jest liczbą parzystą lub średnią arytmetyczną dwóch środkowych wielkości, gdy latex jest liczbą nieparzystą.
Mendel
 - liczba latex(sztuk).
Mianownik
 - liczba zapisana w ułamku pod kreską ułamkową. Mianownik zawsze musi być różny od zera.
Miara kąta
 - liczba rzeczywista, którą znajdujemy, ustalając, ile razy kąt jednostkowy, któremu przyporządkowujemy miarę latex mieści się w danym kącie.
Miara kąta dwuściennego
 - miara kąta płaskiego, inaczej liniowego, który jest wspólną częścią kąta dwuściennego i płaszczyzny prostopadłej do jego krawędzi.
Miara łukowa
 - miara kąta podana jako długość łuku okręgu, o promieniu latex i wierzchołku w wierzchołku kąta, zawartego w tym kącie. Jednostką miary łukowej kąta jest radian.
Miejsce zerowe funkcji
 - dla latex, nazywamy taki jej argument, dla którego wartość funkcji jest równa zero.
Mikroprocesor
 - układ scalony, który przetwarza informacje i steruje pracą reszty układów. Mikroprocesor wykonuje obliczenia i realizuje wszystkie określone przez użytkownika operacje.
Mila
 - jednostka długości używana w krajach anglosaskich. Są dwa rodzaje tej jednostki: mila lądowa i morska. latex mila lądowa to latex natomiast latex mila morska latex