Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Działania
 - mogą być wykonywane na różnych tworach matematycznych. Np. w zbiorze liczb naturalnych działanie dodawanie przyporządkowuje każdej parze liczb naturalnych latex liczbę latex (jest więc funkcją), liczbę latex nazywamy wynikiem działania. Jeśli wynik działania należy do zbioru, do którego należą elementy, na których wykonywane jest działanie, to mówimy, że działanie jest określone w tym zbiorze, albo wykonalne w nim. Podstawowe działania matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Np. w zbiorze latex wykonalne są tylko działania dodawania i mnożenia.
Dzielenie
 - działanie latex gdzie latex-jest dzielną, latex-jest dzielnikiem, latex-jest ilorazem (wynik).
Dzielna
 - w ilorazie jest to liczba, którą dzielimy.
Dzielnik
 - w ilorazie jest to liczba przez którą dzielimy, zawsze różna od latex
e
 - liczba Nepera - niewymierna i w przybliżeniu latex jest granicą ciągu liczbowego latex
Ekstrema funkcji
 - minimum lub maksimum funkcji, może być lokalne lub globalne.
Elipsa
 - krzywa zamknięta stopnia drugiego z dwoma ogniskami, której suma odległości każdego jej punktu od ognisk jest wielkością stałą.
Figura geometryczna
 - każda figura płaska lub przestrzenna.
Figura płaska
 - każdy zbiór punktów płaszczyzny.
Figura przestrzenna
 - dowolny zbiór punktów przestrzeni trójwymiarowej.
Figura wklęsła
 - figura, która nie jest wypukła.
Figura wypukła
 - figura geometryczna, w której każdy odcinek o końcach należących do tej figury zawiera się w tej figurze.
Figury podobne
 - dwie figury geometryczne latex dla których istnieje przekształcenie geometryczne, zwane podobieństwem, takie że obrazem figury latex jest figura latex Figury podobne oznaczamy latex
Figury przystające
 - dwie figury geometryczne latex dla których istnieje przekształcenie izometryczne takie, że obrazem figury latex jest figura latex Figury przystające oznaczamy latex
Forma zdaniowa
 - wyrażenie z jedną lub kilkoma zmiennymi, w którym jeśli za każdą z nich podstawimy odpowiednie wartości lub nazwy bądź poprzedzimy je kwantyfikatorem wiążącym zmienne, to otrzymamy zdanie w sensie logicznym. Forma zdaniowa inaczej jest zwana funkcja zdaniową.
Funkcja
 - funkcją określoną w niepustym zbiorze latex o wartościach w niepustym zbiorze latex nazywamy takie odwzorowanie, które każdemu elementowi latex przyporządkowuje dokładnie jeden element latex Mówimy wówczas, że funkcja odwzorowuje zbiór latex w zbiór latex
Funkcja homograficzna(homografia)
 - funkcja wymierna postaci latex latex latex Jej wykresem jest hiperbola.
Funkcja kosztów
 - funkcja latex która liczbie sztuk czy kilogramów wyprodukowanego towaru, a więc wielkości produkcji latex przyporządkowuje koszt (całkowity) latex[w zł] poniesiony na tę produkcję.
Funkcja kwadratowa
 - funkcja postaci latex latex Funkcja może być podana w postaci ogólnej, kanonicznej lub iloczynowej. Inaczej zwana trójmianem kwadratowym. Jej wykresem jest parabola.
Funkcja liniowa
 - funkcja rzeczywista zmiennej rzeczywistejlatex określona wzorem latex gdzie latex są pewnymi ustalonymi liczbami rzeczywistymi, zwanymi współczynnikami.