Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Wariacja
 - odwzorowanie podzbioru skończonego w ten sam zbiór. Wariacja może być bez powtórzeń, wtedy odwzorowanie musi być różnowartościowe lub z powtórzeniami, wtedy odwzorowanie jest dowolne.
Wariancja
 - średnia arytmetyczna kwadratów odchyleń wartości zmiennej od średniej arytmetycznej w badaniach statystycznych; jest jedną z charakterystyk określających stopień rozproszenia wyników.
Wartość bezwzględna
 - liczba przyporządkowana dowolnej liczbie rzeczywistej latex następująco: jest liczbą latex gdy latex jest nieujemna lub liczbą przeciwną do latex czyli latex gdy latex jest ujemna.
Wartość liczbową wyrażenia arytmetycznego
 - liczba otrzymana po wykonaniu działań w wyrażeniu arytmetycznym.
Wartość oczekiwana
 - obliczamy ją latex przy rozkładzie zmiennej losowej latex np. jednostkowym czy skokowym, jako sumę iloczynów poszczególnych wartości zmiennej przez odpowiadające prawdopodobieństwa.
Wartość wyrażenia algebraicznego
 - wartość liczbowa uzyskana po wstawieniu w miejsce zmiennych (liter) dane liczby i wykonaniu wskazanych działań.
Warunek dostateczny
 - każdy warunek (założenie) wystąpienia pewnego faktu (tezy) matematycznego, z którego ten fakt wynika. W implikacji "jeżeli latex to latex" będącej twierdzeniem zdanie latex jest warunkiem dostatecznym na to, aby zachodziło zdanie latex Warunek dostateczny inaczej - warunek wystarczający.
Warunek konieczny
 - każdy wniosek (teza) z wystąpienia pewnego faktu (założenia) matematycznego wypływający z tego faktu. W implikacji "jeżeli latex to latex" będącej twierdzeniem, zdanie latex jest warunkiem koniecznym na to, aby zachodziło zdanie latex
Wektor zerowy
 - gdy jego początek i koniec się pokrywają. Wektor zerowy latex
Wektor związany
 - latex jest uporządkowaną parą punktów latex gdzie latex-początek wektora, latex-koniec wektora. Wektor związany inaczej - wektor zaczepiony.
Wektory przeciwne
 - są wtedy i tylko wtedy, gdy ich odpowiednie współrzędne są liczbami przeciwnymi.
Wielokąt
 - zbiór punktów płaszczyzny ograniczony przez łamaną zwyczajną zamkniętą wraz z tą łamaną. Inaczej-wielobok.
Wielokąt foremny gwiaździsty
 - wielokąt gwiaździsty, łamana zamknięta, która powstaje przez poprowadzenie wszystkich przekątnych równej długości w wielokącie foremnym.
Wielokąt foremnym
 - wielokąt wypukły, który ma wszystkie boki równej długości i jego wszystkie kąty wewnętrzne mają równe miary.
Wielokąt wklęsły
 - wielokąt, który nie jest wielokątem wypukłym. W wielokącie wklęsłym co najmniej jedna przekątna nie zawiera się w nim, jak i co najmniej jeden kąt wewnętrzny ma miarę większą od kąta półpełnego.
Wielokąt wypukły
 - wielokąt, który jest figurą geometryczną wypukłą. Wielokąt jest wypukły wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie jego kąty wewnętrzne są wypukłe lub wszystkie przekątne zawierają się w tym wielokącie.
Wielomian
 - wielomian jest wyrażeniem algebraicznym będącym sumą dowolnych jednomianów, które nazywamy wyrazami wielomianu np.: latex
Wielościan foremny
 - wielościan wypukły, (bryła platońska) którego wszystkie ściany są wielokątami foremnymi przystającymi i każdy jego wierzchołek należy do takiej samej liczby ścian.
Wielościan wypukły
 - wielościan, który jest figurą wypukłą.
Wierzchołek paraboli
 - punkt o współrzędnych latex taki że funkcja kwadratowa osiąga dla argumentu latex minimum, gdy ramiona paraboli skierowane są ku górze lub maksimum, gdy ramiona są skierowane do dołu. Wartość ekstremalna jest równa latex