Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Styczna
 - poprowadzona do krzywej prosta będąca granicznym położeniem siecznych tej krzywej.
Styczna do okręgu
 - okrąg styczny do prostej, jeżeli prosta i okrąg mają jeden punkt wspólny.
Suma
 - wynik dodawania, latex latex-suma, latex - składnik. Aby obliczyć składnik latex trzeba od sumy odjąć drugi składnik latex i podobnie latex
Suma algebraiczna
 - jest wyrażeniem algebraicznym utworzonym z jednomianów połączonych znakami działań: dodawania i odejmowania np: latex
Symetralna odcinka
 - prosta prostopadła do tego odcinka i przechodzącą przez środek odcinka.
Symetria osiowa
 - przekształcenie płaszczyzny (przestrzeni), które: 1) Każdemu punktowi latex nienależącemu do prostej latex przyporządkowuje punkt latex taki że prosta latex jest symetralną odcinka latex oraz 2)każdemu punktowi należącemu do prostej latex przyporządkowuje ten sam punkt.
Symetria płaszczyznowa
 - przekształcenie geometryczne przestrzeni, które: - każdemu punktowi latex nienależącemu do płaszczyzny latex przyporządkowuje punkt latex leżący po przeciwnej stronie płaszczyzny, taki że odcinek latex jest prostopadły do płaszczyzny latex i odległości punktów latex od płaszczyzny latex są równe oraz - każdemu punktowi należącemu do płaszczyzny latex przyporządkowuje ten sam punkt.
Symetria środkowa
 - przekształcenie płaszczyzny (przestrzeni), które: 1) Każdemu punktowi latexpłaszczyzny (przestrzeni) przyporządkowuje taki punkt latex że punkt latex jest środkiem odcinka latex oraz 2) punktowi latex przyporządkowuje ten sam punkt.
Szereg
 - suma nieskończenie wielu składników, może być szeregiem: liczbowym (zbieżnym lub rozbieżnym), funkcyjnym ( suma funkcji) w szczególności potęgowym itp.
Sześcian
 - prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami.
Średnica koła/okręgu
 - cięciwa przechodząca przez środek okręgu/koła.
Środek ciężkości trójkąta
 - punkt, w którym podparcie trójkąta powoduje niemożliwość przechylenia się figury. W trójkącie jest punktem przecięcia środkowych jego boków.
Środkowa boku trójkąta
 - odcinek łączący dowolny wierzchołek trójkąta ze środkiem przeciwległego boku.
Tangens
 - funkcja trygonometryczna kąta ostrego latex w trójkącie prostokątnym określana jako stosunek długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta latex do długości przyprostokątnej leżącej przy kącie latex
Tendencja centralna
 - pojęcie ze statystyki, dane statystyczne poddaje się analizie i oblicza miary zgodności danych inaczej miary tendencji centralnej. Wsród tych miar występują: wartość średnia, mediana inaczej wartość środkowa i dominanta inaczej moda. Tendencja centralna ustala średni wynik badań. Np. kształtowanie się płac w sektorze nauczycielskim.
Tożsamość trygonometryczna
 - równość prawdziwa dla wszystkich wartości zmiennych występujących wyłącznie jako argumenty funkcji trygonometrycznych i należących do dziedzin tych funkcji.
Trapez
 - czworokąt, który ma przynajmniej jedną parę boków równoległych.
Trapez prostokątny
 - trapez, w którym jedno z ramion jest prostopadłe do podstaw.
Trapez równoramienny
 - trapez, w którym ramiona są równej długości.
Trójkąt
 - wielokąt, który ma trzy boki.