Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Sieczna okręgu
 - prosta przecinająca okrąg w dwóch punktach.
Silnia
 - symbol latex-zapis iloczynu liczb latex oznaczamy latex oraz latex Silnia jest funkcją, której dziedziną jest zbiór liczb naturalnych, przyporządkowująca każdej liczbie naturalnej latex liczbę latex
Sinus
 - funkcja trygonometryczna kąta ostrego latex w trójkącie prostokątnym przedstawiona jako stosunek długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta latex do długości przeciwprostokątnej.
Skala
 - ułamek wyrażający stosunek długości określonego odcinka na rysunku technicznym lub mapie do jego rzeczywistej długości.
Spodek wysokości ostrosłupa
 - punkt wspólny wysokości ostrosłupa i jego podstawy.
Stopień pierwiastka
 - liczba naturalna większa od latex Pierwiastek zapisujemy latex latex-stopień pierwiastka, czytamy "pierwiastek stopnia latex z liczby latex."
Stożek
 - bryła obrotowa uzyskana przez obrót trójkąta prostokątnego wokół prostej zawierającej jedną z prostokątnych tego trójkąta.
Styczna
 - poprowadzona do krzywej prosta będąca granicznym położeniem siecznych tej krzywej.
Styczna do okręgu
 - okrąg styczny do prostej, jeżeli prosta i okrąg mają jeden punkt wspólny.
Suma
 - wynik dodawania, latex latex-suma, latex - składnik. Aby obliczyć składnik latex trzeba od sumy odjąć drugi składnik latex i podobnie latex
Suma algebraiczna
 - jest wyrażeniem algebraicznym utworzonym z jednomianów połączonych znakami działań: dodawania i odejmowania np: latex
Suma zbiorów
 - suma zbiorów latex i latex (oznaczana latex), to zbiór tych elementów, które należą do zbioru latex lub do zbioru latex
Symetralna odcinka
 - prosta prostopadła do tego odcinka i przechodzącą przez środek odcinka.
Symetria osiowa
 - przekształcenie płaszczyzny (przestrzeni), które: 1) Każdemu punktowi latex nienależącemu do prostej latex przyporządkowuje punkt latex taki że prosta latex jest symetralną odcinka latex oraz 2) każdemu punktowi należącemu do prostej latex przyporządkowuje ten sam punkt.
Symetria płaszczyznowa
 - przekształcenie geometryczne przestrzeni, które: 1) Każdemu punktowi latex nienależącemu do płaszczyzny latex przyporządkowuje punkt latex leżący po przeciwnej stronie płaszczyzny, taki że odcinek latex jest prostopadły do płaszczyzny latex i odległości punktów latex od płaszczyzny latex są równe oraz 2) każdemu punktowi należącemu do płaszczyzny latex przyporządkowuje ten sam punkt.
Symetria środkowa
 - przekształcenie płaszczyzny (przestrzeni), które: 1) Każdemu punktowi latexpłaszczyzny (przestrzeni) przyporządkowuje taki punkt latex że punkt latex jest środkiem odcinka latex oraz 2) punktowi latex przyporządkowuje ten sam punkt.
Szereg
 - suma nieskończenie wielu składników, może być szeregiem: liczbowym (zbieżnym lub rozbieżnym), funkcyjnym (suma funkcji) w szczególności potęgowym itp.
Szereg liczbowy
 - dla dowolnego ciągu liczbowego nieskończonego latex suma jego wyrazów latex
Sześcian
 - prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami.
Średnica koła/okręgu
 - cięciwa przechodząca przez środek okręgu/koła.