Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Odcinki równe
 - dwa odcinki równych długości.
Odejmowanie
 - działanie latex gdzie latex-jest odjemną, latex-odjemnikiem, latex-różnicą (wynikiem).
Odległość dwóch płaszczyzn równoległych
 - jest odległością dowolnej prostej leżącej na jednej płaszczyźnie od płaszczyzny drugiej.
Odległość między (dwiema) prostymi równoległymi
 - długość każdego odcinka prostopadłego do tych prostych, o końcach należących do tych prostych.
Odległość prostej od płaszczyzny
 - odległość dowolnego punktu prostej, która musi być równoległa do płaszczyzny, od tej płaszczyzny.
Odległość punktu od płaszczyzny
 - odległością punktu latex od płaszczyzny latex nazywamy długość odcinka latex gdzie punkt latex jest rzutem prostokątnym punktu latex na płaszczyznę latex
Odległość punktu od prostej
 - długość odcinka prostopadłego do tej prostej, którego jednym końcem jest dany punkt, a drugim końcem jest punkt należący do prostej.
Odległość w zbiorze
 - funkcja latex przyporządkowująca każdej parze punktów latex liczbę rzeczywistą nieujemną latex taką, że: latex latex(warunek symetrii), latex(warunek trójkąta), dla dowolnych punktów latex należących do zbioru latex
Odwrotność liczby
 - liczba latex dla liczby latex Liczba latex i jej odwrotność po pomnożeniu dają latex
Okrąg
 - okręgiem o środku w punkcie latex i promieniu długości latex nazywamy zbiór punktów latex płaszczyzny, których odległość od punktu latex jest równa latex
Okrąg opisany na trójkącie (czworokącie)
 - okrąg, który przechodzi przez wszystkie wierzchołki trójkąta (czworokąta).
Okrąg wpisany w trójkąt (czworokąt)
 - okrąg, który jest styczny do każdego boku trójkąta (czworokąta).
Okres funkcji
 - liczba rzeczywista latex taka, że dla każdego latex oraz latex (okres dodany do argumentu nie zmienia wartości funkcji).
Okres podstawowy funkcji f
 - najmniejsza dodatnia liczba latex która jest okresem funkcji latex
Ortocentrum
 - punkt przecięcia się wysokości w trójkącie (lub ich przedłużeń). Punkt nie musi należeć do trójkąta.
Ostrosłup
 - wielościan, którego jedna ściana, zwana podstawą ostrosłupa, jest wielokątem, a pozostałe ściany, zwane ścianami bocznymi, są trójkątami o wspólnym wierzchołku, zwanym wierzchołkiem ostrosłupa.
Ostrosłup prawidłowy
 - ostrosłup prosty, którego podstawą jest wielokąt foremny.
Ostrosłup prosty
 - ostrosłup, na którego podstawie można opisać okrąg, a spodek wysokości ostrosłupa pokrywa się ze środkiem okręgu opisanego na podstawie.
Oś liczbowa
 - prosta, na której zaznaczone są dwa punkty: punkt jednostkowy i punkt zerowy dzielący oś na dwie półproste.
Oś pionowa
 - oś latex lub oś rzędnych.