Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Układ równoważny
 - dwa układy równań wtedy i tylko wtedy, gdy ich zbiory rozwiązań są równe.
Układ wejścia-wyjścia
 - układy elektroniczne, które pośredniczą w wymianie informacji między mikroprocesorem i pamięcią a urządzeniami peryferyjnymi.
Układ współrzędnych
 - prostokątnym układem współrzędnych na płaszczyźnie nazywamy dwie osie liczbowe na płaszczyźnie, prostopadłe do siebie, o wspólnym punkcie zerowym oznaczonym literą latex Punkt ten nazywamy początkiem układu współrzędnych i oznaczamy latex lub latex
Ułamek dziesiętny
 - jest ułamkiem zwykłym o mianowniku będącym potęgą liczby latex o wykładniku naturalnym. Każdy ułamek dziesiętny możemy zapisać w postaci dziesiętnej bez użycia kreski ułamkowej, ale z przecinkiem np.: latex Liczbę przed przecinkiem nazywamy częścią całkowitą, a po przecinku częścią ułamkową.
Ułamek dziesiętny nieskończony
 - ułamek dziesiętny, który w zapisie ma po przecinku nieskończenie wiele cyfr np: latex
Ułamek okresowy
 - ułamek dziesiętny nieskończony okresowy lub krótko ułamek dziesiętny okresowy np: latex liczbę w nawiasie, czyli powtarzającą się grupę cyfr nazywamy okresem.
Ułamek zwykły
 - każde wyrażenie postaci latex, gdzie latex jest w liczniku (nad kreską ułamkową), latex jest w mianowniku (pod kreską ułamkową), liczby latex muszą być całkowite oraz latex różne od zera.
Urojona liczba
 - liczba postaci latex gdzie latex jest liczbą rzeczywistą, a latex jednostką urojoną spełniającą warunek latex jednostka latex występuje w zapisie liczby zespolonej latex gdzie latex jest liczbą rzeczywistą.
Urządzenie peryferyjne
 - urządzenia zewnętrzne współpracujące z komputerem, połączone z nim za pośrednictwem układów wejścia-wyjścia np. klawiatura, monitor itp..
Utarg
 - ogólna suma pieniędzy uzyskana ze sprzedaży towarów w danym okresie np. Utarg dzienny sklepu.
VAT
 - ang. – Value Added Tax – podatek od wartości dodanej, podatek pośredni obrotowy.
Viète’a wzory
 - służą do wyrażenia np. sumy i iloczynu pierwiastków równania kwadratowego przy pomocy współczynników trójmianu.
Walec
 - bryła obrotowa uzyskana przez obrót prostokąta wokół prostej zawierającej jego bok.
Wariacja
 - odwzorowanie podzbioru skończonego w ten sam zbiór. Wariacja może być bez powtórzeń, wtedy odwzorowanie musi być różnowartościowe lub z powtórzeniami, wtedy odwzorowanie jest dowolne.
Wariancja
 - średnia arytmetyczna kwadratów odchyleń wartości zmiennej od średniej arytmetycznej w badaniach statystycznych; jest jedną z charakterystyk określających stopień rozproszenia wyników.
Wartość bezwzględna
 - liczba przyporządkowana dowolnej liczbie rzeczywistej latex następująco: jest liczbą latex gdy latex jest nieujemna lub liczbą przeciwną do latex czyli latex gdy latex jest ujemna.
Wartość liczbową wyrażenia arytmetycznego
 - liczba otrzymana po wykonaniu działań w wyrażeniu arytmetycznym.
Wartość oczekiwana
 - obliczamy ją latex przy rozkładzie zmiennej losowej latex np. jednostkowym czy skokowym, jako sumę iloczynów poszczególnych wartości zmiennej przez odpowiadające prawdopodobieństwa.
Wartość wyrażenia algebraicznego
 - wartość liczbowa uzyskana po wstawieniu w miejsce zmiennych (liter) dane liczby i wykonaniu wskazanych działań.
Warunek dostateczny
 - każdy warunek (założenie) wystąpienia pewnego faktu (tezy) matematycznego, z którego ten fakt wynika. W implikacji "jeżeli latex to latex" będącej twierdzeniem zdanie latex jest warunkiem dostatecznym na to, aby zachodziło zdanie latex Warunek dostateczny inaczej - warunek wystarczający.