Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Tuzin
 - liczba latex(sztuk).
Twierdzenie matematycze
 - zdanie udowodnione w danej teorii matematycznej, czyli zdanie prawdziwe.
Twierdzenie o trzech prostopadłych
 - prosta pochyła latex przecinająca płaszczyznę latex w punkcie latex jest prostopadła do prostej latex leżącej na płaszczyźnie latex i przechodzącej przez punkt latex wtedy i tylko wtedy, gdy rzut prostokątny latex prostej latex na płaszczyznę latex jest prostopadły do prostej latex
Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa
 - jeżeli ramiona kąta lub ich przedłużenia przetniemy dwiema prostymi i długości odcinków wyznaczonych przez te proste na jednym ramieniu kąta są proporcjonalne do długości odpowiednich odcinków na drugim ramieniu kąta, to proste te są równoległe.
Twierdzenie Pitagorasa
 - jeżeli trójkąt jest prostokątny, to kwadrat długości najdłuższego boku (przeciwprostokątnej) jest równy sumie kwadratów długości boków pozostałych (przyprostokątnych).
Twierdzenie Talesa
 - jeżeli ramiona kąta lub ich przedłużenia przetniemy dwiema prostymi równoległymi, to długości odcinków wyznaczonych przez te proste na jednym ramieniu kąta lub jego przedłużeniu są proporcjonalne do długości odpowiednich odcinków wyznaczonych przez te proste na drugim ramieniu tego kąta lub na jego przedłużeniu.
Układ równań pierwszego stopnia
 - układ równań z dwiema niewiadomymi latex (koniunkcja równań) postaci latex gdzie latex
Układ równoważny
 - dwa układy równań wtedy i tylko wtedy, gdy ich zbiory rozwiązań są równe.
Układ wejścia-wyjścia
 - układy elektroniczne, które pośredniczą w wymianie informacji między mikroprocesorem i pamięcią a urządzeniami peryferyjnymi.
Układ współrzędnych
 - prostokątnym układem współrzędnych na płaszczyźnie nazywamy dwie osie liczbowe na płaszczyźnie, prostopadłe do siebie, o wspólnym punkcie zerowym oznaczonym literą latex Punkt ten nazywamy początkiem układu współrzędnych i oznaczamy latex lub latex
Ułamek dziesiętny
 - jest ułamkiem zwykłym o mianowniku będącym potęgą liczby latex o wykładniku naturalnym. Każdy ułamek dziesiętny możemy zapisać w postaci dziesiętnej bez użycia kreski ułamkowej, ale z przecinkiem np.: latex Liczbę przed przecinkiem nazywamy częścią całkowitą, a po przecinku częścią ułamkową.
Ułamek dziesiętny nieskończony
 - ułamek dziesiętny, który w zapisie ma po przecinku nieskończenie wiele cyfr np: latex
Ułamek okresowy
 - ułamek dziesiętny nieskończony okresowy lub krótko ułamek dziesiętny okresowy np: latex liczbę w nawiasie, czyli powtarzającą się grupę cyfr nazywamy okresem.
Ułamek zwykły
 - każde wyrażenie postaci latex, gdzie latex jest w liczniku (nad kreską ułamkową), latex jest w mianowniku (pod kreską ułamkową), liczby latex muszą być całkowite oraz latex różne od zera.
Urojona liczba
 - liczba postaci latex gdzie latex jest liczbą rzeczywistą, a latex jednostką urojoną spełniającą warunek latex jednostka latex występuje w zapisie liczby zespolonej latex gdzie latex jest liczbą rzeczywistą.
Urządzenie peryferyjne
 - urządzenia zewnętrzne współpracujące z komputerem, połączone z nim za pośrednictwem układów wejścia-wyjścia np. klawiatura, monitor itp..
Utarg
 - ogólna suma pieniędzy uzyskana ze sprzedaży towarów w danym okresie np. Utarg dzienny sklepu.
VAT
 - ang. – Value Added Tax – podatek od wartości dodanej, podatek pośredni obrotowy.
Viète’a wzory
 - służą do wyrażenia np. sumy i iloczynu pierwiastków równania kwadratowego przy pomocy współczynników trójmianu.
Walec
 - bryła obrotowa uzyskana przez obrót prostokąta wokół prostej zawierającej jego bok.