Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Wnętrze kąta płaskiego
 - to część płaszczyzny zawarta pomiędzy ramionami kąta bez tych ramion.
Współczynnik jednomianu
 - nazywamy czynnik liczbowy jednomianu, który piszemy zwykle na początku np.: dla jednomianu latexwspółczynnikiem jest liczba latex
Współrzędna
 - jeżeli punkt latex ma współrzędne latex, to latex nazywamy pierwszą współrzędną (odciętą) punktu latex, zaś latex nazywamy drugą współrzędną (rzędną) punktu latex i zapisujemy latex lub latex
Wycinek koła
 - figura geometryczna, będąca częścią koła ograniczoną dwoma promieniami i łukiem okręgu.
Wyrazy podobne
 - są składnikami sumy algebraicznej czyli jednomianami podobnymi.
Wyrazy stosunku
 - liczby latex różne od zera występujące w stosunku latex
Wyrażenia dwumianowe
 - wyrażenia, w których każde z występujących wielkości zapisujemy z użyciem dwóch mian: t i kg, cm i mm, q i kg, km i m, kg i dag,min i s, zł i gr, ryza i arkusz, lata i m-ce, h i min itp..
Wyrażenie algebraiczne
 - wyrażenie, które tworzy jedna lub więcej liczb i liter połączonych znakami pierwiastka, potęgi lub działań arytmetycznych oraz nawiasami wskazującymi kolejność wykonywania działań.
Wyrażenie arytmetyczne
 - wyrażenie zapisane przy pomocy liczb lub liter, które mają ustalone wartości liczbowe (język programowania), oraz działań arytmetycznych i nawiasów.
Wyrażenie niewymierne
 - jest wyrażeniem algebraicznym, w którym występują pierwiastki np.:latex
Wyrażenie wymierne
 - wyrażenie algebraiczne zapisane w postaci ilorazu dwóch wielomianów, przy czym dzielnik nie może być równy zero.latex
Wysokość trójkąta
 - odcinek wyprowadzony z danego wierzchołka trójkąta i prostopadły do prostej zawierającej przeciwległy bok tego trójkąta, łączący ten wierzchołek z punktem należącym do tego boku lub do jego przedłużenia.
Wyznacznik
 - wartość liczbowa przyporządkowana macierzy kwadratowej wg wzoru indukcyjnego pozwalającego obliczyć wyznacznik stopnia latex przy pomocy wyznaczników niższego stopnia. Dla wyznacznika latex stopnia istnieje metoda uproszczona obliczania wyznacznika zwana metodą Sarrusa.
Wzór
 - równość arytmetyczna - nazywamy dwa wyrażenia algebraiczne połączone znakiem równości np: latex
Wzór rekurencyjny
 - wzór rekurencyjny, to taki sposób przedstawienia ciągu liczbowego, w którym podana jest zasada obliczania kolejnego wyrazu ciągu za pomocą wyrazu lub wyrazów bezpośrednio go poprzedzających.
Zbiory rozłączne
 - zbiory, których iloczyn jest zbiorem pustym.
Zbiór domknięty
 - zbiór latex przestrzeni latex taki że dopełnienie do tej przestrzeni latex jest zbiorem otwartym; zbiór będący domknięciem zbiory otwartego.
Zbiór otwarty
 - podzbiór przestrzeni (metrycznej), który albo jest zbiorem pustym albo spełnia warunek: dla każdego punktu tego podzbioru istnieje otoczenie tego punktu zawarte w tym zbiorze.
Zbiór rozwiązań
 - zbiór wszystkich liczb spełniających dane równanie (nierówność).
Zbiór spójny
 - np. w przestrzeni euklidesowej dwuwymiarowej zbiór otwarty, w którym każde dwa punkty można połączyć łamaną zawartym w tym zbiorze.