Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Półprosta
 - jedna z dwóch części prostej wyznaczona przez dowolny punkt latex należący do prostej. Każda z tych części wraz z punktem latex jest półprostą. Punkt latex nazywamy początkiem półprostej.
Prawa de Morgana
 - dwa prawa ważne w logice matematycznej, prawa dla zdań: dotyczące zaprzeczenia koniunkcji i zaprzeczenia alternatywy oraz prawa dla zdań z kwantyfikatorami: zaprzeczenie zdania z kwantyfikatorem ogólnym latex albo z kwantyfikatorem szczegółowym latex
Prawdopodobieństwo
 - prawdopodobieństwem zdarzenia latex nazywamy iloraz liczby zdarzeń elementarnych sprzyjających zdarzeniu latex i liczby wszystkich zdarzeń elementarnych, oznaczymy je latex
Procent
 - np.: latex oznacza latex
Promień okręgu
 - odcinek o końcach w punktach latex, gdzie punkt latex należy do okręgu, a latex jest środkiem okręgu. Promień oznaczamy literą latex
Promil
 - np.: 1‰ oznaczalatex
Proporcja
 - równość dwóch stosunków.
Proporcjonalność odwrotna
 - zależność między dwiema wielkościami zmiennymi latex określoną wzorem latex gdzie latex jest dowolną liczbą rzeczywistą różną od zera.
Proporcjonalność prosta
 - zależność między dwiema wielkościami zmiennymi latex określoną wzorem latex gdzie latex jest liczbą różną od zera, zwaną współczynnikiem proporcjonalności.
Prostokąt
 - czworokąt, którego wszystkie kąty są równe.
Prostopadłościan
 - równoległościan, którego wszystkie ściany są prostokątami.
Przekątna wielokąta
 - odcinek łączący wierzchołki wielokąta i nie będący bokiem wielokąta.
Przekrój poprzeczny graniastosłupa (ostrosłupa)
 - część wspólna graniastosłupa (ostrosłupa) z płaszczyzną przecinającą wszystkie jego krawędzie boczne.
Przekrój przekątny graniastosłupa (ostrosłupa)
 - część wspólna graniastosłupa (ostrosłupa) z płaszczyzną przechodzącą przez jego dwie krawędzie nie należące do jednej ściany.
Przemienność mnożenia
 - np.:latex
Przestrzeń Euklidesa
 - przestrzeń trójwymiarowa jako pierwsza wprowadzona do matematyki, każdy jej punkt ma trzy współrzędne; jest zbiorem punktów spełniających latex aksjomatów Euklidesa; występuje przestrzeń jednowymiarowa, dwuwymiarowa i nawet latex - wymiarowa, gdy latex jest liczbą naturalną latex
Przesunięcie równoległe
 - przekształcenie geometryczne, w którym punkt latex jest obrazem latex w przesunięciu równoległym o wektor latex przy czym latex inaczej: translacja.
Przyporządkowanie jednoznaczne
 - przyporządkowanie, gdy każdemu elementowi należącemu do jednego zbioru odpowiada dokładnie jeden element należący do drugiego zbioru.
Punkt jednostkowy
 - punkt, któremu przyporządkowana jest liczba latex
Punkt procentowy (p.p.)
 - to różnica między dwiema wartościami tej samej wielkości (np. inflacji) podanymi w procentach. Jeżeli oprocentowanie wzrosło z latex do latex to wzrost nastąpił o latex natomiast w procentach o latex