Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Grupa
 - dowolny, niepusty zbiór z jednym działaniem (dodawaniem), w którym spełnione są warunki: działanie jest łączne, istnieje element naturalny i dla każdego elementu zbioru istnieje element odwrotny.
Grupa abelowa
 - grupa, w której działanie jest przemienne.
Hiperbola
 - krzywa stopnia drugiego z dwoma ogniskami, której dla każdego punktu wartość bezwzględna różnicy jego odległości od ognisk jest wielkością stałą.
Homomorfizm
 - przekształcenie, które dla dwóch struktur algebraicznych np. grup odwzorowuje zbiór pierwszy w drugi zachowując działania w tych zbiorach.
Iloczyn
 - wynik mnożenia latex gdzie latex-czynniki, latex-iloczyn.
Iloczyn potęg
 - wynik mnożenie potęg latex
Iloczyn zbiorów
 - iloczyn zbiorów latex i latex (oznaczany latex), to zbiór tych elementów, które należą jednocześnie do zbioru latex i do zbioru latex
Iloraz
 - wynik dzielenia latex gdzie latex-dzielna, latex-dzielnik, latex-iloraz.
Iloraz potęg
 - wynik dzielenia potęg latex
Iloraz różnicowy
 - stosunek przyrostu latex wartości funkcji latex do przyrostu argumentu latex
Implikacja
 - zdanie złożone z dwóch zdań logicznych połączonych spójnikiem "jeżeli . . . to", co zapisujemy latex
Izometria
 - przekształcenie geometryczne (płaszczyzny lub przestrzeni), które zachowuje odległość punktów, czyli odległość między dwoma dowolnymi punktami latex jest równa odległości między ich obrazami latex
Izomorfizm
 - przekształcenie wzajemnie jednoznaczne, które dla dwóch struktur algebraicznych np. grup odwzorowuje zbiór pierwszy na drugi zachowując działania w tych zbiorach, inaczej homomorfizm różnowartościowy i odwzorowujący "na".
Jednokładność
 - inaczej: (homotetia) - o środku w punkcie latex i skali latex nazywamy takie przekształcenie płaszczyzny (przestrzeni), które każdemu punktowi latex przyporządkowuje taki punkt latex że: latex
Jednomian
 - wyrażenie algebraiczne będące liczbą, literą (zmienną) lub iloczynem czynników liczbowych i literowych np.: latex
Jednomiany podobne
 - nazywamy podobnymi gdy są identyczne lub różnią się tylko współczynnikami np.: jednomiany latex i latex
Jednostka długości
 - (odcinek jednostkowy) dowolny odcinek, któremu przypisujemy długość jeden.
Kaloria
 - jednostka ciepła w fizyce, w dietetyce miara energii, którą organizm człowieka przyswaja przy spożyciu danego produktu żywnościowego (latex białka to latex) lub spala w czasie wysiłku (latex spokojnego spaceru to latex).
Kąt
 - (kąt płaski) każda z dwóch części płaszczyzny utworzona przez dwie półproste o wspólnym początku wraz z tymi półprostymi.
Kąt dopisany do okręgu
 - kąt wypukły o wierzchołku w punkcie latex należącym do tego okręgu i ramionach wyznaczonych przez dwie półproste, z których jedna zawiera cięciwę okręgu o końcu w punkcie latex a druga jest styczną do okręgu poprowadzoną przez punkt latex Mówimy, że kąt jest oparty na łuku, który jest wspólną częścią kąta i okręgu.