Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Figura geometryczna
 - każda figura płaska lub przestrzenna.
Figura płaska
 - każdy zbiór punktów płaszczyzny.
Figura przestrzenna
 - dowolny zbiór punktów przestrzeni trójwymiarowej.
Figura wklęsła
 - figura, która nie jest wypukła.
Figura wypukła
 - figura geometryczna, w której każdy odcinek o końcach należących do tej figury zawiera się w tej figurze.
Figury podobne
 - dwie figury geometryczne latex dla których istnieje przekształcenie geometryczne, zwane podobieństwem, takie że obrazem figury latex jest figura latex Figury podobne oznaczamy latex
Figury przystające
 - dwie figury geometryczne latex dla których istnieje przekształcenie izometryczne takie, że obrazem figury latex jest figura latex Figury przystające oznaczamy latex
Forma zdaniowa
 - wyrażenie z jedną lub kilkoma zmiennymi, w którym jeśli za każdą z nich podstawimy odpowiednie wartości lub nazwy bądź poprzedzimy je kwantyfikatorem wiążącym zmienne, to otrzymamy zdanie w sensie logicznym. Forma zdaniowa inaczej jest zwana funkcja zdaniową.
Funkcja
 - funkcją określoną w niepustym zbiorze latex o wartościach w niepustym zbiorze latex nazywamy takie odwzorowanie, które każdemu elementowi latex przyporządkowuje dokładnie jeden element latex Mówimy wówczas, że funkcja odwzorowuje zbiór latex w zbiór latex
Funkcja homograficzna(homografia)
 - funkcja wymierna postaci latex latex latex Jej wykresem jest hiperbola.
Funkcja kosztów
 - funkcja latex która liczbie sztuk czy kilogramów wyprodukowanego towaru, a więc wielkości produkcji latex przyporządkowuje koszt (całkowity) latex[w zł] poniesiony na tę produkcję.
Funkcja kwadratowa
 - funkcja postaci latex latex Funkcja może być podana w postaci ogólnej, kanonicznej lub iloczynowej. Inaczej zwana trójmianem kwadratowym. Jej wykresem jest parabola.
Funkcja liniowa
 - funkcja rzeczywista zmiennej rzeczywistejlatex określona wzorem latex gdzie latex są pewnymi ustalonymi liczbami rzeczywistymi, zwanymi współczynnikami.
Funkcja logarytmiczna
 - funkcja postaci latex latex Jej wykresem jest krzywa logarytmiczna.
Funkcja malejąca
 - funkcja rzeczywista zmiennej rzeczywistej latex która w zbiorze latex zawartym w dziedzinie funkcji spełnia warunek: z nierówności latex wynika nierówność latexdla dowolnych argumentów latex należących do zbioru latex Mówimy, że funkcja jest malejąca w zbiorze latex
Funkcja moduł
 - funkcja postaci latex Jej wykresem są dwie półproste latex o początku w punkcie latex zawarte w górnej półpłaszczyźnie układu współrzędnych.
Funkcja okresowa
 - funkcja rzeczywista zmiennej rzeczywistej latex dla której istnieje okres latex Funkcja okresowa ma nieskończenie wiele okresów postaci latex
Funkcja podaży
 - jest przyporządkowaniem latex według którego zmiennej cenie latex odpowiada podaż danego produktu latex
Funkcja popytu
 - jest funkcją latex przyporządkowującą zmiennej cenie latex pewnego towaru liczbę sprzedanych jednostek tego towaru, a więc wielkość popytu latex
Funkcja potęgowa
 - funkcja postaci latex Dziedzina funkcji i jej wykres zależą od wykładnika potęgi. Szczególnym przypadkiem jest funkcja latex której wykresem jest parabola.
12