Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Konkurs Matma jest Mega

Regulamin konkursu Matma jest mega

ANEKS NR 1
do regulaminu konkursu Matma jest mega

organizowanego w ramach projektu „MegaMatma uczy w bibliotece”
z dnia 10 czerwca 2014 roku

 

W związku z podjęciem współpracy przez MegaWiedza sp. z o.o. z Fundacją Orange w projekcie „MegaMatma w pracowniach Orange”, w ramach którego Pracownie Orange otrzymują dla swoich użytkowników bezpłatny dostęp do zasobów portalu MegaMatma.pl, na podstawie §10 ust. 4 oraz ust. 5 Organizator Konkursu wprowadza następujące zmiany do Regulaminu.

 

W zakresie nieuregulowanym Aneksem stosuje się postanowienia Regulaminu Konkursu.

 

§ 1

Zmianie ulega tytuł regulaminu i otrzymuje następujące brzmienie:

Regulamin konkursu „Matma jest Mega” organizowanego w ramach projektów „MegaMatma uczy w bibliotece” i „MegaMatma w pracowniach Orange”

 

§ 2

Zmianie ulega treść §1 i otrzymuje następujące brzmienie:

Konkurs „Matma jest Mega” (zwany dalej „Konkursem”) jest realizowany w ramach projektów „MegaMatma uczy w bibliotece” i „MegaMatma w pracowniach Orange” i skierowany jest do uczniów/studentów szkół szczegółowo wskazanych w §4.

 

§ 3

Do §3 ust. 3 dodaje się pkt c) o następującym brzmieniu:

c) Fundacja Orange

 

§ 4

Zmianie ulega treść §4 ust. 1 i otrzymuje następujące brzmienie:

Uczestnik Konkursu - uczestnikiem Konkursu może być uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum, średniej lub wyższej (student) korzystający z zasobów portalu megamatma.pl w bibliotece publicznej lub Pracowni Orange, który jednocześnie dokona zgłoszenia do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu. W przypadku osoby niepełnoletniej udział w Konkursie wymaga zgody rodzica/opiekuna prawnego, który wówczas występuje w imieniu podopiecznego.

 

§ 5

1. Zmianie ulega treść §5 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

Pierwszym etapem jest skorzystanie przez Uczestnika Konkursu z e-zasobów matematycznych, dostępnych w bibliotece publicznej będącej uczestnikiem projektu „MegaMatma uczy w bibliotece” lub w Pracowni Orange będącej uczestnikiem projektu „MegaMatma w pracowniach Orange”, w dowolnym terminie i liczbie. Mapa bibliotek i Pracowni Orange uczestniczących w projekcie dostępna jest na stronie http://www.megamatma.pl/kacik-mm/biblioteki/klient/mapa-bibliotek

 

2. §5 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie

Drugim etapem jest zgłoszenie się do Konkursu, poprzez wypełnienie formularza konkursowego udostępnionego na stronach www.biblioteki.org oraz http://www.megamatma.pl/kacik-mm/biblioteki/konkurs-matma-jest-mega w terminie od dnia 14 kwietnia 2014 roku od godziny 12:00 do dnia 31 lipca 2014 roku do godziny 23:59.

 

3. §5 ust. 3 pkt c), który otrzymuje następujące brzmienie

dane biblioteki (nazwa, adres siedziby, adres email), która posiada dostęp do portalu megamatma.pl w ramach projektu „MegaMatma uczy w bibliotece” lub dane Pracowni Orange, która posiada dostęp do portalu megamatma.pl w ramach projektu „MegaMatma w Pracowni Orange”.

 

4. §5 ust. 6, który otrzymuje następujące brzmienie

Prace konkursowe zostaną opublikowane na następujących stronach internetowych promujących cele Konkursu:

www.biblioteki.org

www.frsi.org.pl

www.megamatma.pl

www.pracownieorange.pl

www.fundacja.orange.pl

 

§ 6

1. Zmianie ulega treść §6 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

W Konkursie przewidziane są następujące nagrody rzeczowe:

a) I nagroda: iPad mini 16GB WI-FI

b) II nagroda: aparat fotograficzny BenQ GH650

c) III nagroda: zestaw głośników Modecom MC-HF10

d) nagroda specjalna: odtwarzacz MP3 SONY NWZ-B173FL

 

2. Zmianie ulega treść §6 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na internetowych stronach Organizatorów Konkursu do dnia 31 sierpnia 2014 roku.

 

wersja do druku

 

Regulamin konkursu Matma jest mega

organizowanego w ramach projektu "MegaMatma uczy w bibliotece".

 

§1
Konkurs


Konkurs "Matma jest mega" (zwany dalej "Konkursem") jest realizowany w ramach projektu "MegaMatma uczy w bibliotece" i skierowany jest do uczniów/studentów szkół szczegółowo wskazanych w §4.


§2
Cel Konkursu


Zachęcenie uczniów i studentów do nauki matematyki z wykorzystaniem Internetu i e-zasobów matematycznych, a także zwrócenie uwagi na istotną rolę matematyki w życiu codziennym.


§3
Organizatorzy Konkursu


1. Organizatorami Konkursu są:
a) Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 02‐019, ul. Grójecka 1/3, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048, (zwana dalej "FRSI", "Organizator"), która realizuje Program Rozwoju Bibliotek,
b) MegaWiedza Sp. z o.o. z siedzibą w Dobroniu, 95-082 ul. Zakrzewki 21a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000340315 (zwana dalej "MegaWiedza", "Organizator").
2. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce wspierany jest przez Global Libraries - przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Partnerem i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
3. Konkurs jest organizowany we współpracy z następującymi partnerami (dalej zwanymi "Fundatorami"):
a)
Librus sp. z o.o.

b) AP Agnieszka Post


§4
Podstawowe pojęcia i warunki uczestnictwa


1. Uczestnik Konkursu- uczestnikiem Konkursu może być uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum, średniej lub wyższej (student) korzystający z zasobów portalu megamatma.pl w bibliotece publicznej, który jednocześnie dokona zgłoszenia do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu. W przypadku osoby niepełnoletniej udział w Konkursie wymaga zgody rodzica/opiekuna prawnego, który wówczas występuje w imieniu podopiecznego.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
3. W Konkursie uczestniczy i z uprawnień Konkursu korzystać może tylko osoba, która zgłosiła w nim udział. Organizator nie dopuszcza możliwości przeniesienia praw wynikających z udziału w Konkursie.
4. Każdy Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, aby wszelka korespondencja oraz informacje związane z Konkursem były przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
5. FRSI i MegaWiedza nie ponoszą odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które nie dotarły w terminie z przyczyn niezależnych od FRSI i MegaWiedzy, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy elektronicznego systemu informatycznego Uczestnika Konkursu.
6. FRSI i MegaWiedza nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych przez Uczestnika Konkursu. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych powoduje utratę prawa udziału w Konkursie oraz prawa do nagrody.
7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 

§5
Zasady i czas trwania Konkursu


Zasady zgłoszenia do Konkursu:
1. Pierwszym etapem jest skorzystanie przez Uczestnika Konkursu z e-zasobów matematycznych, dostępnych w bibliotece publicznej, będącej uczestnikiem projektu "MegaMatma uczy w Bibliotece" w dowolnym terminie i liczbie. Mapa bibliotek uczestniczących w projekcie dostępna jest na stronie: http://www.megamatma.pl/kacik-mm/biblioteki/klient/mapa-bibliotek.
2. Drugim etapem jest zgłoszenie się do Konkursu, poprzez wypełnienie formularza konkursowego udostępnionego na stronach www.biblioteki.org
oraz http://www.megamatma.pl/kacik-mm/biblioteki/konkurs-matma-jest-mega w terminie od dnia 15 kwietnia 2014 roku od godziny 12:00 do dnia 27 czerwca 2014 roku do godziny 23:59.
3. Zgłoszenie składa się z następujących elementów:
a) dane Uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres email),
b) dane rodzica lub opiekuna prawnego (imię i nazwisko, numer telefonu, adres email) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie (zaznaczenie okienka w formularzu konkursowym), w przypadku niepełnoletnich Uczestników Konkursu,
c) dane biblioteki (nazwa, adres siedziby, adres email), która posiada dostęp do portalu megamatma.pl w ramach projektu "MegaMatma uczy w bibliotece",
d) praca konkursowa - dowolna forma pisana (esej, felieton, wiersz, reportaż itd.) o objętości nie przekraczającej 3000 (trzech tysięcy znaków) ze spacjami lub forma multimedialna (filmik, prezentacja) będącą odpowiedzią na zadanie: "Znajdź matematykę w swoim otoczeniu", której autorem jest Uczestnik Konkursu,
e) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z udziałem w Konkursie (zaznaczenie okienka w formularzu konkursowym), a w przypadku osoby niepełnoletniej wyrażenie zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego (zaznaczenie okienka w formularzu konkursowym),
f) wyrażenie zgody na wykorzystywanie pracy konkursowej, w szczególności poprzez publiczne rozpowszechnianie i zwielokrotnianie w formie drukowanej
i elektronicznej, zarówno podczas wydarzeń mających na celu promocję Konkursu jak i działalności Organizatorów, w tym na należących do nich stronach internetowych, blogach i funpage’ach (zaznaczenie okienka w formularzu konkursowym), a w przypadku osoby niepełnoletniej wyrażenie zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego (zaznaczenie okienka w formularzu konkursowym).
4. Wysłanie poprawnie wypełnionego formularza konkursowego zawierającego dane określone w ust. 3 pkt a) oraz od c) do f), a w przypadku osób niepełnoletnich określone w ust. 3 pkt od a) do f), jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
5. Jeden Uczestnik Konkursu może nadesłać jeden poprawnie wypełniony formularz konkursowy. Za zgłoszenie konkursowe będzie uważane jedynie to zgłoszenie, które zostało wysłane w pierwszym poprawnie wypełnionym formularzu konkursowym zapisanym na serwerze FRSI, przed upływem terminu określonego w § 5 ust. 2.
6. Prace konkursowe zostaną opublikowane na następujących stronach internetowych Organizatorów promujących cele Konkursu:
a) www.biblioteki.org
b) www.frsi.org.pl
c) www.megamatma.pl
7. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje jakiegokolwiek wynagrodzenie za korzystanie przez Organizatorów, Fundatorów lub podmioty przez nie upoważnione, z treści zawartych w formularzach konkursowych, w tym w szczególności wynagrodzenie za ich rozpowszechnianie i zwielokrotnianie.
8. Konkurs jest moderowany przez FRSI. FRSI ma uprawnienie do niedopuszczenia, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika Konkursu, formularza konkursowego, który:
a) narusza prawo obowiązujące w Polsce,
b) narusza prawa i uczucia osób trzecich,
c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. wypowiedzi zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
d) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy),
e) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.

 

§6
Zasady wyłaniania laureatów i nagrody


1. Prace konkursowe podlegają ocenie Komisji konkursowej powołanej przez Organizatorów.
2. Komisja konkursowa wyłoni 3 laureatów najciekawszych prac.
3. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody rzeczowe:
a) I nagroda 
- iPad mini 16GB WI-FI
b) II nagroda 
- Aparat fotograficzny BenQ GH650
c) III nagroda - Zestaw głośników Modecom MC-HF10
4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na internetowych stronach Organizatorów Konkursu do dnia 31 lipca 2014 roku.
5. Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie ich nazwisk wraz z informacją o wygranej nagrodzie na stronach internetowych Organizatorów.
6. Komisja konkursowa ma prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych.
7. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy. Do przekazanych nagród dołączone zostaną stosowne dokumenty pozwalające na złożenie reklamacji.
8. Laureaci Konkursu, niezależnie od publikacji wyników na internetowych stronach Konkursu, zostaną w ciągu 3 dni od jego rozstrzygnięcia powiadomieni przez FRSI o przyznanej nagrodzie - pocztą elektroniczną (email) lub telefonicznie, na adres i numer telefonu podany w formularzu konkursowym. Laureaci są zobowiązani w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej przesłać wiadomość zwrotną zawierającą dane niezbędne do sporządzenia przez FRSI dokumentów niezbędnych do przekazania nagrody.
9. Jednocześnie Laureat może odmówić przyjęcia nagrody. Oświadczenie takie należy złożyć w formie pisemnej i przesłać na adres FRSI: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa.
10. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody przesyłką pocztową lub kurierską.
11. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Laureatem Konkursu lub niespełnienia wymogów podanych w ust. 8, nagroda przepada.
12. FRSI, MegaWiedza i Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu.
13. Nagrody nieodebrane przepadają, jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem kuriera lub poczty okażą się nieskuteczne.

 

§7
Prawa autorskie


1. Uczestnicy Konkursu, poprzez dokonanie zgłoszenia oświadczają, że praca konkursowa (stanowiąca utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) zawarta w formularzu konkursowym jest wynikiem własnej twórczości Uczestnika i nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, że przysługują mu do niej wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste oraz wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa prac konkursowych rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Uczestnicy Konkursu, poprzez dokonanie zgłoszenia oświadczają, że treść przesłanego formularza konkursowego, w szczególności praca konkursowa, nie narusza prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku i wypowiedzi. Jednocześnie Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest w pełni uprawniony do korzystania z materiałów zamieszczonych w formularzu konkursowym, a tym samym do przesłania formularza konkursowego oraz udzielenia zezwolenia na jego wykorzystanie i rozpowszechnianie, stosownie do w treści § 5 ust. 3 pkt f).
3. Prace konkursowe będą wykorzystywane przez Organizatorów z poszanowaniem autorskich praw osobistych autorów.

 

§8
Ochrona danych osobowych


1. Administratorami danych w stosunku do danych osobowych Uczestnika Konkursu są Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) z siedzibą w Warszawie (02-019), przy ul. Grójeckiej 1/3 i MegaWiedza Sp. z o.o. z siedzibą w Dobroniu, 95-082 ul. Zakrzewki 21a.
2. Dane osobowe uzyskane przy przeprowadzaniu Konkursu będą przetwarzane w celach związanych z wyłonieniem laureatów, a także przyznania nagród oraz dla celów promocyjnych Konkursu i Organizatorów.
3. Każda osoba, której dane osobowe w ten sposób zostaną uzyskane, ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie.
5. Administratorzy danych zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosują środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Administratorzy danych oświadczają, że spełniają wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej aktów wykonawczych, w szczególności zaś rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
7. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres: FRSI, ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa lub MegaWiedza Sp. z o.o. ul. Zakrzewki 21a 95-082 Dobroń, z dopiskiem: konkurs "Matma jest mega".


§9
Odpowiedzialność za przesyłki


Organizatorzy oraz Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania operatorów pocztowych oraz telekomunikacyjnych, jak również za przesyłanie oraz terminowość przesyłania danych poprzez sieć Internet i sieci telekomunikacyjne, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych wykorzystywanych do przesłania formularza konkursowego lub za trudności w dostępie do takich stron i przekazaniu (zapisaniu) koniecznych informacji.

 

§10
Postanowienia końcowe


1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie (02-019) przy ul. Grójeckiej 1/3 oraz na stronach internetowych Konkursu www.biblioteki.org, www.megamatma.pl/kacik-mm/biblioteki/konkurs-matma-jest-mega.
2. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu prosimy kierować do Organizatorów, na adres e-mail: matmajestmega@frsi.org.pl z dopiskiem: konkurs "Matma jest mega". Odpowiedź zostanie udzielona i wysłana w terminie 14 dni od dnia otrzymania pytania lub zgłoszenia wątpliwości.
3. Organizatorom przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie
w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu Konkursu. O decyzji Organizatorów Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na dres email oraz korespondencyjny wskazany w formularzu konkursowym. Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna.
4. Organizatorom Konkursu przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu
w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Uczestników Konkursu ich praw nabytych na podstawie Regulaminu.
5. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksu do Regulaminu, opatrzonego datą zmiany, publikowanego na stronie www.biblioteki.org oraz na www.megamatma.pl.
6. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w treści, jednak nie wcześniej niż data jego publikacji.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zaś odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 

wersja do druku


show_commercials: 0


Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma