Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Regulamin Programu Partnerskiego

Edukacyjnego Serwisu Internetowego MEGAMATMA.PL
z dnia 28.02.2010 r.Program partnerski służy do promocji serwisu MEGAMATMA, (zwanego dalej "Serwisem") oraz pozwala na uzyskiwanie przez uczestników Programu - "Partnerów" korzyści z tytułu wykupu dostępu dokonanego przez Użytkowników Poleconych Serwisu zachęconych do korzystania z niego przez Partnerów.

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa Partnerów Serwisu w programie partnerskim MEGAMATMA
2. Celem programu partnerskiego jest promocja i popularyzacja serwisu poprzez premiowanie Partnerów zaangażowanych w jego rozpowszechnianie.
3. Organizatorem Programu Partnerskiego jest Administrator Serwisu, tj. Megawiedza Sp. z o.o. z siedzibą w Dobroniu, ul. Zakrzewki 21, 95-082 Dobroń, NIP 731 201 22 93, REGON 100772001, nr KRS 0000340315
4. Datą rozpoczęcia Programu Partnerskiego jest 28.02.2010r.

§ 2.
Definicje

1. Program Partnerski Serwisu MEGAMATMA - witryna internetowa znajdująca się pod adresem http://www.megamatma.pl,
2. Administrator - właściciel Serwisu Megawiedza Sp. z o.o.
3. Partner - Użytkownik Serwisu MEGAMATMA uczestniczący w Programie Partnerskim, polecający usługi Serwisu zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Programu Partnerskiego,
4. Umowa Partnerska - umowa dotycząca uczestnictwa w Programie Partnerskim Serwisu MEGAMATMA zawarta między Administratorem a Partnerem,
5. Użytkownik Polecony - podmiot, który założył konto w Serwisie oraz wykupił dostęp w wyniku działania Partnera,
6. Dostęp - wykupione przez Użytkownika Serwisu/Partnera/Użytkownika Poleconego na określony czas prawo do korzystania ze świadczeń Administratora Serwisu.

§ 3.
Rejestracja do Programu

1. Uczestnictwo w Programie Partnerskim Serwisu MEGAMATMA jest bezpłatne i dobrowolne.
2. Uczestnikiem Programu Partnerskiego może zostać:
a. pełnoletnia osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce,
b. osoba fizyczna po ukończeniu 13 roku życia mająca miejsce zamieszkania w Polsce, za zgodą swego przedstawiciela ustawowego- rodziców lub opiekunów prawnych,
b. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski,
będąca Użytkownikiem Serwisu i posiadająca wykupiony dostęp na okres cn. 7 dni.
3. Użytkownik Serwisu, o którym mowa w ust. 2 powyżej może przystąpić do Programu w dowolnym czasie.
4. Zamieszczone na stronie Serwisu informacje o możliwości i sposobie przystąpienia do Programu Partnerskiego skierowane do potencjalnych Partnerów stanowią zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy propagowania Serwisu.
5. Dniem rozpoczęcia uczestnictwa w Programie Partnerskim jest dzień zgłoszenia się przez Użytkownika do niniejszego Programu i zawarcia umowy.
6. W celu zawarcia Umowy Użytkownik zainteresowany uczestnictwem w programie winien dokonać następujących czynności:
a. dokonać rejestracji w Programie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: http://www.megamatma.pl/affiliate-program w zakładce „Zostań Partnerem Serwisu”
b. zapoznać się z Regulaminem Programu Partnerskiego i dokonać akceptacji poprzez zaznaczenie pola "Akceptuję" zamieszczonego pod treścią Regulaminu; wybór opcji "Akceptuję" powoduje automatyczne założenie konta w Programie Partnerskim.
c. wykupić jednorazowo dostęp na okres co najmniej 7 dni.
7. Dokonanie przez Użytkownika czynności wskazanych w ust. 6 powyżej stanowi złożenie oferty zawarcia umowy.
8. Po rejestracji Administrator może zweryfikować dane Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do negatywnej weryfikacji Użytkownika bez podania przyczyny. W przypadku negatywnej weryfikacji Użytkownika umowa nie dochodzi do skutku.
9. W przypadku akceptacji Użytkownika Administrator wysyła na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informację o aktywacji konta w Programie Partnerskim. Aktywacja konta oznacza zawarcie Umowy.
10. Z chwilą aktywacji Użytkownik staje się Partnerem i otrzymuje dostęp do Konta oraz unikalny identyfikator, który powinien umieszczać na swojej stronie internetowej, na forum, w mailingach, ebookach, innych miejscach.
11. Administrator przechowuje wszelkie oświadczenia Partnerów związane z zawarciem Umowy, a Partner jest uprawniony w każdym czasie do poprawienia swoich danych, które są dostępne po zalogowaniu się na konto Partnera. Poprawianie danych nie może prowadzić do zmiany Partnera.
12. Partner nie jest pracownikiem, przedstawicielem ani agentem Administratora. Partner nie ma prawa podpisywać żadnych dokumentów w imieniu Administratora. Partner ma jedynie prawo przedstawiać się jako członek Programu Partnerskiego Administratora.

§ 4.
Zasady udziału w Programie

1. Partnerzy biorąc udział w Programie angażują się w rozpowszechnianie Serwisu wśród swoich znajomych jak i innych osób poprzez udzielanie informacji na temat jego działalności i możliwości zarejestrowania.
2. System premiowania Partnerów polega na przydzieleniu Partnerowi bezpłatnego dodatkowego okresu dostępu (korzystania z serwisu) w sytuacji pozyskania dla Serwisu nowego Użytkownika Poleconego, który wykupi dostęp, jak również przedłuży wykupiony dostęp na kolejne okresy. Długość dodatkowego okresu dostępu uzależniona jest od ilości osób, które Partner zachęcił do założenia Konta i okresu, na jaki te osoby wykupiły lub też przedłużyły dostęp (wykupiły kolejny okres dostępu) i wynosi:
 

OKRES NA JAKI NOWY UŻYTKOWNIK WYKUPIŁ DOSTĘP LUB PRZEDŁUŻYŁ WYKUPIONY DOSTĘP OKRES O JAKI PRZEDŁUŻA SIĘ DOSTĘP DLA PARTNERA
7 dni 1 dzień
14 dni 2 dni
30 dni 5 dni
90 dni 10 dni
180 dni 15 dni
365 dni 30 dniBezpłatny dodatkowy okres dostępu (korzystania z serwisu) przydzielony Partnerowi aktywuje się bezpośrednio po upływie okresu dostępu aktualnie przysługującemu Partnerowi. W sytuacji gdy Partner w chwili przyznania mu dodatkowego okresu dostępu nie posiada aktualnie wykupionego dostępu, Administrator wysyła na adres mailowy Partnera wiadomość o przyznaniu dodatkowego okresu dostępu i o możliwości jego wykorzystania w terminie roku od dnia otrzymania wiadomości. Aktywacja przez Partnera prawa do przyznanego dostępu następuje poprzez kliknięcie w zamieszczonego w wiadomości e-mail linka (co powoduje odesłanie Partnera do strony Serwisu MEGAMATMA) i zalogowanie się na swoim Koncie.
3. Po utworzeniu Konta w Programie partnerskim Partner otrzymuje swój unikalny link partnerski jednoznacznie określający go w systemie informatycznym Administratora. Link ten Partner zamieszcza na swojej stronie, na forum, w mailingach, ebookach, innych miejscach,.
4. Zachęcona przez Partnera osoba wchodzi poprzez link Partnera na stronę Serwisu i rejestruje się w Serwisie. W ten sposób nowy Użytkownik Polecony Serwisu automatycznie jest przypisywany do Partnera i w przypadku gdy Użytkownik Polecony wykupi dostęp lub następnie przedłuży go, Partner otrzymuje należną Prowizję w postaci przedłużenia dostępu.
5. Osoby zachęcone przez Partnerów w inny sposób aniżeli przez skorzystanie z linka mogą być przypisane do Partnera w ten sposób, iż podczas rejestracji w Serwisie w formularzu rejestracyjnym w polu „E-mail osoby polecającej” wpiszą adres e-mail osoby, która poleciła mu Serwis. W ten sposób nowy Użytkownik Polecony Serwisu automatycznie jest przypisywany do Partnera i w przypadku gdy Użytkownik Polecony wykupi dostęp lub następnie przedłuży go, Partner otrzymuje należną Prowizję w postaci przedłużenia dostępu.
6. Partner może zrezygnować z udziału w Programie Partnerskim w każdym czasie, bez żadnych zobowiązań wobec Administratora. Oświadczenie o rezygnacji Partner
przesyła na adres mailowy: biuro@megamatma.pl
Po otrzymaniu oświadczenia Administrator usunie założone w Programie Partnerskim Konto. Usunięcie Konta w Programie Partnerskim nie oznacza usunięcia Konta Użytkownika w Serwisie.
7. Partner nie może promować Serwisu na stronach, które łamią prawo polskie, na stronach z materiałami pornograficznymi, nielegalnym oprogramowaniem, nielegalną muzyką lub innych, których treść lub forma mogą zaszkodzić dobremu imieniu Administratora.
8. Miejsce promocji Serwisu musi być pozbawione reklam związanych z materiałami pornograficznymi, nielegalnym oprogramowaniem, nielegalną muzyką lub innych, których treść lub forma mogą zaszkodzić dobremu imieniu Administratora.
9. Partner nie będzie promował Serwisu na grupach dyskusyjnych, forach i innych publicznych miejscach, których nie jest właścicielem, w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca lub wywołujący uzasadniony sprzeciw jego uczestników lub właścicieli. Partner może odpowiadać na pytania zadane w takich miejscach w sposób nakłaniający do zainteresowania się Serwisem Administratora.
10. Partner po zarejestrowaniu się na swoje Konto w Programie Partnerskim uzyskuje dostęp do informacji na temat ilości Użytkowników Poleconych, których zachęcił do udziału w Programie.

§ 5.
Rozwiązanie umowy

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) rozsyłania przez Partnera masowej informacji o Serwisie do użytkowników Internetu (tzw. spamming), przy wykorzystaniu dowolnego medium (e-mail, listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, komunikatory, IRC itp.) bądź samodzielnego i nieuzgodnionego z Administratorem umieszczenia bannera na stronie o charakterze "łańcuszka szczęścia" lub innej stronie służącej do masowego przesyłania,
b) podejmowania przez Partnera działań niezgodnych z założeniami niniejszego Regulaminu, mających na celu zawyżanie ilości pozyskanych przez Partnera osób, w szczególności samodzielnego rejestrowania nowych kont Użytkowników w Serwisie,
c) podejmowania działań sprzecznych z zakazami, o których mowa w § 4, ust. 7,8,9.
3. W przypadku rezygnacji przez Partnera z udziału w Programie, lub rozwiązania umowy z Partnerem przez Administratora, najpóźniej w ciągu 7 dni od rozwiązania umowy, Partner jest zobowiązany do usunięcia wszelkich banerów oraz innych form reklamowych dotyczących Serwisu ze swoich stron internetowych.

§ 6.
Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności gdy Użytkownik Polecony nie zostanie zarejestrowany w Serwisie w wyniku:
- nieprawidłowego działania systemu operacyjnego Użytkownika Poleconego, lub
- zawinionych przez Użytkownika Poleconego nieprawidłowości przy rejestracji w Serwisie,
- innych przyczyn, niezależnych od Administratora,
2. Partner ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane naruszeniem postanowień Regulaminu. W przypadku naruszeń Regulaminu Administrator może zablokować konto Partnera i wezwać do zaprzestania naruszeń oraz usunięcia ich skutków w oznaczonym terminie, a w przypadku pozytywnej reakcji Partnera wznowić aktywację konta. Blokada konta oznacza wygaśnięcie funkcji Programu Partnerskiego.
3. Administratorowi przysługuje prawo obciążenia Partnera ewentualnymi kosztami postępowań sądowych, odszkodowań, kar, nadzoru i napraw technicznych oraz innych będących konsekwencją niezgodnej z Regulaminem lub prawem działalności Partnera.

§ 7.
Dane osobowe

1. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych Partnera oraz informacji dotyczących zawartej Umowy i sposobu jej realizacji przed zniszczeniem, ujawnieniem lub nieuprawnioną modyfikacją ze strony osób trzecich. Partner ma prawo wglądu i modyfikacji dotyczących go danych osobowych.
2. Partner wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora oraz podmioty współpracujące z Administratorem przy Programie Partnerskim dla potrzeb związanych z prowadzeniem i realizacją obowiązków wynikających z Programu Partnerskiego dla Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem przy Programie Partnerskim, oraz dla celów marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926).
3. Partner powiadomi Administratora o zmianie wszelkich danych podawanych przy
rejestracji do Programu pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.

§ 8.
Regulamin Programu i jego zmiany

1. Regulamin wchodzi w życie od dnia 28.02.2010r.Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.megamatma.pl
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Każdy Partner zostanie powiadomiony o zmianach listem elektronicznym w terminie 14 dni od wprowadzenia zmian. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Partnera, Umowa pomiędzy nim a Administratorem wygasa, po wypowiedzeniu przez Partnera.
3. Zmiany w Regulaminie, będą także niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej określonej w ust. 1
4. Przystąpienie do programu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i zobowiązaniem się ze strony Partnera do przestrzegania jego postanowień.

§ 9.
Postanowienia końcowe

1. Podstawę prawną Programu Partnerskiego Serwisu MEGAMATMA stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady Programu Partnerskiego MEGAMATMA
2. Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zakończenia Programu Partnerskiego w każdym czasie. Partnerzy o zakończeniu lub wstrzymaniu Programu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu 30 dni.
3. Wszelkie wątpliwości Partnera dotyczące zasad Programu Partnerskiego oraz kwestie związane z realizacją Programu Partnerskiego wyjaśniane są i rozstrzygane przez Administratora w trybie odpowiedzi na pytanie przesłane mailem na adres biuro@megamatma.pl
4. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie droga e-mailową informacji dotyczących Programu Partnerskiego.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji Umowy zawartej w oparciu o niniejszy Regulamin rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Łodzi, właściwy ze względu na miejsce siedziby Administratora, chyba że drugą stroną sporu jest konsument - wówczas sąd właściwy określa się według właściwości ogólnej.


Do góry ∧
1234