Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Opinia merytoryczno - dydaktyczna

dotycząca materiału do kształcenia ogólnego opracowanego przez MegaMatma.pl


POZYTYWNA

 

Imię i nazwisko rzeczoznawcy MEN: dr Alicja Molęda
Rekomendacja: Uniwersytet Łódzki
e-mail: amoleda@math.uni.lodz.pl
Data przygotowania opinii: 2015.08.28
Forma przekazu: internetowa
Rodzaj zajęć edukacyjnych/przedmiot: matematyka
Etap edukacyjny: II, III, IV ( zakres SP, Gimnazjum, LO i Technikum)
Typy szkół: podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalna
Zakres kształcenia w liceum i technikum: podstawowy i rozszerzony

Ocena obejmuje:
I. Koncepcję opracowania materiału z matematyki w podanych etapach edukacji
II. Zgodność z podstawą programową kształcenia ogólnego
III. Poprawność programów nauczania matematyki
IV. Poprawność metodyczną i dydaktyczną przekazu
V. Sprawdzenie zgodności treści z przepisami prawa i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi[1]
VI. Estetykę przekazu materiału
VII. Sprawdzenie czy w materiałach przeznaczonych do nauczania zawarte są zbędne materiały i treści, w tym reklamy

Ad. I. MegaMatma przyjęła koncepcję opracowania materiału obejmującego wszystkie treści nauczania matematyki, w kolejnych etapach, zgodnie z określonymi w podstawie programowej. Ramowy plan nauczania, całkowity rozkład materiału i analiza porównawcza z podstawą, w przypadku każdego programu z trzech kolejnych, pozwalają wysnuć wniosek, że wszystkie treści kształcenia dla odpowiednich zajęć z matematyki w danym etapie edukacji są zgodne z koncepcją.


MegaMatma kieruje się głównie tym, aby uczeń zrozumiał matematykę, jej treści i polecenia, umiał poprawnie stosować język matematyczny, również aby przekaz był adekwatny do poziomu uczniów w odpowiednich klasach kolejnych etapów nauczania.
Każde treści i zadania są starannie wyjaśniane i rozwiązywane. Wszystkie swoje rozwiązania uczeń może sprawdzić, gdyż po uzyskaniu własnej odpowiedzi może ją porównać z prawidłową podaną na portalu i jednocześnie skorzystać z pełnego wyjaśnienia.

Ad. II. Jak już wspomniałam wcześniej, programy nauczania dla każdego etapu edukacji wskazują na zgodność materiału nauczania MegaMatmy z podstawą programową kształcenia ogólnego, określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Ad. III. Dla kolejnych etapów nauczania przygotowano programy zgodne z obecnie obowiązującą podstawa programową (Dz. U. z 2012r., poz. 977 z późn. zm.) co oznacza, że każdy temat z podstawy programowej znajdzie nauczający w zestawie artykułów podanych w przedstawionych materiałach, w tym dla IV. etapu zarówno z poziomu podstawowego jak i rozszerzonego. Każdy program od strony merytorycznej jest bardzo czytelnie przygotowany z zachowaniem spiralności i wskazaniem materiałów do powtórzenia, jak również z uwzględnieniem nauczania w technikach.
Programy nauczania matematyki wg MegaMatma są interaktywne, publikowane w formie on-line z umieszczonymi hiperłączami do klasówek i testów, zawierają również informacje dotyczące tematów z poprzednich etapów edukacji. Z proponowanych artykułów nauczyciel czy uczeń może wybrać część łatwą lub bardziej zaawansowaną.

Ad. IV. Dzięki wysiłkowi autorów artykułów, ich wiedzy oraz umiejętności dopasowania treści i zadań do poziomu uczniów, którzy będą korzystać z ich pomysłów, materiał matematyczny jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym, zarówno ten związany z podstawą programową jak i ten, który rozszerza tematy.

Stwierdzam, że materiał przygotowany przez MegaMatmę jest:

  • przystosowany do poziomu kształcenia uczniów w kolejnych etapach edukacji,
  • uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej,
  • rzeczowy, odpowiedni do treści nauczania ze starannymi rysunkami prawidłowo dobieranymi do tekstów artykułów,
  • przekazany poprawnym językiem matematycznym,
  • ma logiczną i spójną konstrukcję.


Ad. V. Żadnych niezgodności nie zauważyłam.

Ad. VI. Materiał ma przejrzystą i estetyczną szatę graficzną, występują kolory przy rysunkach nie przeszkadzające w odbiorze tekstów, również definicje i twierdzenia są wyróżnione. Rysunki i ich opisy są poprawne merytorycznie. Każdy artykuł jest opatrzony dodatkowymi zadaniami w formie testu i klasówki.

Ad. VII. Żaden z artykułów nie zawiera materiałów polecanych uczniom, które nie są zgodne z tematem.
 

---
[1] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencja o Prawach Dziecka oraz inne umowy i konwencje, których postanowienia dotyczą zakresu treści nauczania dla poszczególnych przedmiotów, w tym dla matematyki.


Ogólna opinia
Materiał przygotowany przez MegaMatmę jest bardzo bogaty, zawiera wszystkie tematy z podstawy programowej i pozwala nauczać matematykę na każdym z trzech kolejnych etapów edukacji wraz z poziomem rozszerzonym.
Żadnych błędów merytorycznych, czy potknięć dydaktycznych, ani w tekstach teoretycznych czy w zadaniach, ani w ilustracjach graficznych czy opisach rysunków nie zauważyłam. Stosowany język matematyczny jest poprawny.
Nowatorskim pomysłem dydaktycznym MegaMatmy jest przygotowanie przez autorów takich artykułów, które często obejmują podstawową tematykę wraz z przypomnieniem zagadnień z lat poprzednich. Pozwala to nauczycielowi na bieżąco uzupełniać zaległości, przypominać i utrwalać materiał poznany wcześniej.

Ważnym faktem jest to, że artykuły obejmują również tematykę rozszerzoną w stosunku do materiału przeznaczonego dla danej klasy. Taki przekaz pozwala nauczycielowi aktywizować i motywować zdolniejszych uczniów. W programach obejmujących takie tematy podane są informacje do jakich klas mają trafić i ile godzin warto poświęcić na ich realizację. Również klasówki i testy są odpowiednio przygotowane do tematów.

Koncepcja przyjęta przez MegaMatmę pozwala przekazać uczniowi ideę: jeśli rozstrzygasz problemy matematyczne, rozwiązujesz zadania czy przeprowadzasz dowody, to zadaj sobie pytanie „dlaczego tak?”, „skąd się to wzięło?”, „czy mogę zrobić inaczej?”, „jak wyjaśnię innym, że mam rację?.”
Zatem uczeń nie szuka odpowiedzi na pytania: „jak się to robi?”, „jaki schemat tu zastosować?”, „co przez co podzielić, aby wyszło dobrze?.”

We wstępie do każdego programu podane są również cele kształcenia, jak i procedury osiągnięcia tych celów, ponad to praca z MegaMatmą pozwala realizować cel bezstresowego poruszania się w środowisku zinformatyzowanym.


28 sierpnia 2015 r.
Alicja Molęda


Do góry ∧