Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Posty bez odpowiedzi

Regulamin Konkursu "Całkiem NIE-matematycznego"

AutorWątek: Regulamin Konkursu "Całkiem NIE-matematycznego" (przeczytano 23415 razy, odpowiedzi 10)

Dorota MM

avatar Postów: 23Dołączył: 14.10.2009Skąd: Dobroń
15 July, 2010, 22:37:57

Regulamin Konkursu - "Konkurs Całkiem NIE-matematyczny" - na hasło reklamowe propagujące naukę wśród młodzieży oraz związane z funkcjonowaniem MegaMatma.pl Edukacyjnego Serwisu Internetowego
z dnia 18.07.2010 r.


§ 1.
Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa Użytkowników Serwisu MegaMatma.pl w konkursie „Całkiem NIE-matematyczny”, zasady postępowania w celu wyłonienia laureatów konkursu oraz nagrody związane z konkursem.
2. Organizatorem konkursu jest Megawiedza sp. z o.o. z siedzibą w Dobroniu przy ul. Zakrzewki 21a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście pod numerem 0000340315, posługująca się numerem NIP 731 201 22 93
3. Datą rozpoczęcia Konkursu jest 19.07.2010r., a datą jego zakończenia 22.08.2010r.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu Konkursu.
5. Organizator jest ostateczną instancją decydującą o interpretacji regulaminu.

§ 2.
Uczestnictwo w Konkursie


1. Uczestnikiem Konkursu może zostać Użytkownik Serwisu MegaMatma.pl będący prawidłowo zalogowanym do serwisu, legitymujący się aktywną rejestracją.
2. Użytkownik serwisu, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostaje Uczestnikiem Konkursu w momencie przesłania na adres mailowy Organizatora zgłoszenia konkursowego, zwanego też ankietą konkursową opatrzoną podpisem, wraz z proponowanym hasłem reklamowym w postaci dokumentu PDF (przesłanego scenem) bądź ankiety konkursowej wraz z hasłem reklamowym przesłanej drogą pocztową na adres siedziby Organizatora Megawiedza sp. z o.o.
3. Uczestnik w celu przystąpienia do konkursu wypełnia ankietę konkursową, w tym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach związanych z poprawnym przeprowadzeniem Konkursu. Wzór ankiety konkursowej do pobrania stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Uczestnik oświadcza, że swoje dane osobowe podaje dobrowolnie, a także przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie.
5. Przystąpienie do Konkursu następuje w dniu przekazania Organizatorowi poprawnie wypełnionej ankiety konkursowej oraz przesłanie propozycji własnego hasła reklamowego na konkurs.
6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z faktem, zapoznania się przez Uczestnika z Regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora, oraz członkowie ich najbliższych rodzin a także rodzin Komisji Konkursowej. Członkami najbliższej rodziny, o których mowa w zdaniu pierwszym są: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą

§ 3.
Przedmiot konkursu


1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie hasła reklamowego dla portalu MegaMatma.pl
2. Uczestnik przesyła do dnia 22.08.2010r propozycję hasła reklamowego wraz z ankietą konkursową na adres: Megawiedza sp. z o.o. , 95-082 Dobroń, ul.Zakrzewki 21a. Uczestnik może przesłać nie więcej niż 3 hasła reklamowe, wraz z jedną ankietą konkursową. Jedna ankieta konkursowa przypada na jednego uczestnika.
3. Przesłanie poprawnie wypełnionej ankiety konkursowej jest wymagane do wzięcia udziału w organizowanym konkursie.
4. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona wyboru, spośród prawidłowo wypełnionych i złożonych ankiet konkursowych, dziesięciu najlepszych haseł reklamowych.
5. Spośród dziesięciu najlepszych haseł reklamowych określonych w ust. 4, zostanie wybrane hasło zwycięskie oraz dwa wyróżnienia. Pozostałe hasła reklamowe zostaną nagrodzone rocznymi abonamentami na korzystanie z serwisu.
6. Ogłoszenie wyników Konkursu zostanie dokonane przez Organizatora do dnia 31.08.2010r na portalu MegaMatma.pl
7. Autorzy najlepszych haseł reklamowych zostaną poinformowani o wynikach Konkursu telefonicznie oraz pocztą elektroniczną na adres wskazany w ankiecie konkursowej.
8. Lista zwycięzców oraz zwycięskie hasła reklamowe zostaną opublikowane na stronie MegaMatma.pl
9. Zgłaszając hasło do konkursu uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne, opublikowanie (rozpowszechnienie) hasła na łamach portalu.

§ 4.
Zasady wyłaniania laureatów oraz nagrody


1. Organizator przewidział nagrodę główną : iPod Touch 8GB, 3GEN marki Apple, oraz dwie nagrody wyróżnienia w postaci: aparatu fotograficznego marki OLYMPUS MJU 7030, słuchawki marki SENNHEISER PX 200 II, a także abonamenty na korzystanie z serwisu/portalu.
2. Dla Wyróżnionych trzech uczestników i pozostałych siedmiu laureatów konkursu Organizator przewidział przyznanie rocznego abonamentu na korzystanie z portalu/serwisu.
3. Do laureatów zostanie również wysłane indywidualne zawiadomienie na konto, które mają w Serwisie/Portalu.
4. Nagrody zostaną przesłane na koszt Organizatora na adres laureatów, za potwierdzeniem odbioru, podany w ankiecie konkursowej do Serwisu. Organizator przewiduje możliwość także odbiór osobisty nagród w siedzibie Organizatora Megawiedza sp. z o.o. , 95-082 Dobroń, ul.Zakrzewki 21a.
5. W przypadku odbioru osobistego nagrody rzeczowej fakt ten zostanie potwierdzony pisemnym protokołem odbioru natomiast w razie odbioru nagrody rzeczowej wysłanej przesyłką pocztową, potwierdzeniem tego faktu będzie pocztowe potwierdzenie odbioru.
6. Nagroda rzeczowa zostanie przekazana albo wysłana do autorów najlepszych haseł reklamowych w terminie uzgodnionym z danym autorem nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
7. W razie rezygnacji z Nagrody autorowi najlepszego hasła reklamowego nie przysługuje żadna rekompensata. Nagroda nie podlega również zamianie na inną nagrodę, świadczenie pieniężne lub inne świadczenie.
8. Autorowi najlepszego hasła reklamowego przysługuje jedynie Nagroda określona w niniejszym regulaminie.
9. Organizator zastrzega możliwość nieprzyznania trzech pierwszych nagród z uwagi na niespełnienie wymagań konkursowych – przez co Organizator rozumie niespełnienie przesłanej z pkt. 10,11 paragraf 4.
10. Hasło reklamowe zgłaszane przez uczestników musi być związane z propagowaniem nauki wśród młodzieży
11. Organizator przy wyborze haseł reklamowych kierować się będzie także: oryginalnością zaprezentowanego hasła, jego unikatowością, niepowtarzalnością, łatwością skojarzeń z portalem, chwytliwością hasła reklamowego.
12. W sytuacji nie spełnienia przesłanek z pkt. 10,11 paragraf 4 Organizator zastrzega możliwość nie wyłonienia trzech pierwszych nagród.
13. W sytuacji gdy jednym z dziesięciu laureatów konkursu będzie osoba niepełnoletnia, do otrzymania nagrody niezbędna stanie się podpisanie przez przedstawiciela ustawowego laureata ankiety konkursowej oraz przesłania jej bądź złożona w siedzibie Organizatora. Następnie Organizator wyda nagrodę zwycięzcy.
14. Możliwość osobistego odbioru nagrody należy zgłaszać Organizatorowi za pośrednictwem drogi elektronicznej wraz z propozycją daty jej odbioru.

§ 5.
Postanowienia dodatkowe


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu w przypadku gdy takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności niezależnych od Organizatora ( np. zdarzenia losowe wywołane siłami przyrody, w szczególności pożary, powodzie oraz inne klęski żywiołowe, strajki, brak możliwości skontaktowania się z autorem najlepszego hasła
reklamowego itp.)
2. Nagrody z jakichkolwiek przyczyn nieodebrane przez autorów trzech najlepszych haseł reklamowych w terminie dwóch miesięcy od dnia udostępnienia do odbioru, przechodzą na własność Organizatora.

§ 6
Komisja Konkursowa


1.Organizator powołuje trzyosobową Komisję Konkursową, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu.
2. Na każdego członka Komisji przypada jeden głos.
3. Komisja konkursowa wybiera ze swojego składu przewodniczącego.
4. Komisja konkursowa dokonuje wyboru haseł reklamowych na posiedzeniach, z których każdorazowo sporządzany będzie protokół z posiedzeń, przechowywany w siedzibie organizatora przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia konkursu.
5.Interpretacja regulaminu oraz wątpliwości pojawiające się na jego tle należą do kompetencji Organizatora konkursu.
6. Wszelkie rozstrzygnięcia, decyzje i interpretacje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje większością głosów.

§ 7
Prawa autorskie do hasła


1. W Konkursie mogą brać udział jedynie takie hasła, które stanowią utwór w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr
90, poz. 631 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą”.
2. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, w związku z uczestnictwem w Konkursie i przekazaniem hasła Organizatorowi.
3. Autorzy najlepszych dziesięciu haseł reklamowego oświadczają, że z chwilą otrzymania nagrody przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego hasła.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 3, obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne, a w szczególności:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką,
b) wprowadzenie do obrotu,
c) wprowadzenie do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie w jego pamięci,
d) wprowadzenie do sieci Internet,
e) trwałe i czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
f) publiczne rozpowszechnianie,
g) wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora
h)wykonywanie praw zależnych o ile wymaga tego sposób eksploatacji.
5. Autorom najlepszych dziesięciu haseł reklamowych nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia z tytułu korzystania przez Organizatora z nagrodzonego hasła na każdym odrębnym polu eksploatacji, nie wymienionym w ust. 4.
6.Nagrody główne oraz w postaci abonamentów rocznych wyczerpują wszystkie roszczenia finansowe autorów haseł reklamowych z tytułu przekazania praw do hasła.
6. Z chwilą odebrania nagród autorzy dziesięciu najlepszych haseł reklamowych upoważniają Organizatora do wykonywania w jego imieniu przysługujących mu autorskich praw osobistych do hasła reklamowego. Upoważnienie to obejmuje uprawnienie Organizatora do modyfikacji nagrodzonego hasła w zakresie wykorzystania hasła zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.

§ 8
Procedura reklamacji.


1. Wszelkie reklamacje związane ze sposobem prowadzenia Konkursu można zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres: Megawiedza sp. z o.o. , 95-082 Dobroń, ul.Zakrzewki 21a. z dopiskiem „Reklamacja w konkursie na hasło reklamowe”, przez cały czas trwania Konkursu, a także w terminie 14 dni od dnia odebrania nagród przez autorów najlepszych haseł reklamowych. Reklamacje zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. W razie wątpliwości decyduje data stempla pocztowego.
2. Każde zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres reklamującego, jak również dokładne określenie przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzje Organizatora będące wynikiem rozpatrzenia reklamacji są ostateczne i mają charakter wiążący.
5. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji listem poleconym na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Odpowiedzialność Organizatora w przypadku uwzględnienia reklamacji ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionej przez Uczestnika szkody jednak nie więcej niż wartość nagrody, jaką otrzymał lub mógłby otrzymać Uczestnik.

§ 9
Postanowienia końcowe


1. Organizator nie rozpatrzy zgłoszeń z błędnie wypełnionymi ankietami konkursowymi oraz zgłoszonymi po terminie określonym w Regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdej chwili bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora MegaMatma.pl
3. Zmiana Regulaminu nie będzie miała wpływu na prawa już nabyte przez Organizatora.
4. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w zakresie wskazanym w ankiecie konkursowej, w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
5. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu będą gromadzone i wykorzystywane
przez Organizatora wyłącznie w związku z Konkursem, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
6. Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. W przypadku sporu powstałego w związku z uczestnictwem Uczestnika w Konkursie, strony podejmą wszelkie możliwie działania w celu jego polubownego rozwiązania. Gdyby spór nie został rozwiązany na drodze polubownej, sądem właściwym do rozpatrzenia sporu będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
8. Autorzy zwycięskich haseł, nagrodzeni zgodnie z zasadami określonym w niniejszym regulaminie przyjmują do wiadomości, iż Organizator jako płatnik podatku jest zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) z tytułu ufundowanych nagród, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
9. Należny podatek zostanie uiszczony przez Organizatora, niwelując obowiązek odprowadzenia należnego podatku przez Uczestnika.
9. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia konkursu do jego zakończenia.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
11. Zmiany w Regulaminie, będą także niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej serwisu.
12. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

youseck

Postów: 1Dołączył: 20.07.2010
20 July, 2010, 10:43:48

Chciałem zapytać co oznacza zapis z par. 2.1. "Uczestnikiem Konkursu może zostać Użytkownik Serwisu MegaMatma.pl będący prawidłowo zalogowanym do serwisu, legitymujący się aktywną rejestracją"?

Czy to oznacza, że aby wziąć udział w konkursie musze wykupić abonament MegaMatmy albo inaczej rzecz ujmując: oznacza to że nie opłaca się rejestrować na stronie i wysyłać zgłoszenia przed 22 sierpnia 2010r? Bo jeśli oznacza to że trzeba mieć wykupiony abonament to zarejestruję się ostatniego dnia i wykupię smsem tylko 10 dni i spełnię warunek.

Niestety mam wrażenie, że taki zapis regulaminu prowadzi do nierównego traktowania uczestników i organizator powinien przeformułować zasadę.

Gacia

Postów: 1Dołączył: 21.07.2010
21 July, 2010, 16:37:47

Strasznie nudzisz się kolego...
Ale powiedz: I co z tego?!
Tu od matmy podręczniki,
Od anglika są słowniki,
Z geografii map są kramy,
Czemu uczyć się nie mamy?
Kiedy nuda ci doskwiera,
Kiedy krzesło cię uwiera,
Rusz się prędko uczniu młody,
I uczucz się, bo masz powody!
Bo kiedy nadejdzie szkoła,
Gdy mama do lekcji woła,
Ty już uspokajasz mamę:
Przecież mam to obcykane!
Ty wakacji nie marnujesz!
Ty się na nich świetnie czujesz!
Bo oprócz letniej zabawy,
Ty szkolne załatwiasz sprawy!

dawcioo255

Postów: 4Dołączył: 30.05.2010Skąd: Ruda Śląska
17 August, 2010, 21:29:34

Życzę wszystkim powodzenia :)

Meg90

Postów: 1Dołączył: 25.07.2010
31 August, 2010, 10:13:28

Kiedy można spodziewać się wyników jęzor

klon

Postów: 1Dołączył: 07.08.2010Skąd: Bydgoszcz
31 August, 2010, 14:21:45

Też jestem ciekawy śmiech

dawcioo255

Postów: 4Dołączył: 30.05.2010Skąd: Ruda Śląska
31 August, 2010, 19:05:14

Dajcie im czasu i nie pośpieszajcie ich ;) Wszystkiego się dowiemy za niedługo ^^

Postów: 1Dołączył:
10 September, 2010, 10:24:24

Prosimy więcej konkursów!!! :-)

dawcioo255

Postów: 4Dołączył: 30.05.2010Skąd: Ruda Śląska
01 September, 2011, 18:06:20

No właśnie więcej konkursów prosimy ! :)

Ola Nati

Postów: 2Dołączył: 17.03.2015
17 March, 2015, 11:54:54

Fajny pomysł! Zgadzam się też z poprzednikami! Więcej konkursów!!!jęzor

Odpowiedz Strony 1 Poprzednia Następna

Statystyki forum

373 odpowiedzi w 150 tematach, wysłane przez 129 użytkowników.
Najnowszy użytkownik: MegaMatma