Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Regulamin korzystania z Edukacyjnego Serwisu Internetowego MEGAMATMA.PL
z dnia 25.05.2018 r.


Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§1
Określenie Administratora

1. Edukacyjny Serwis Internetowy MEGAMATMA.PL jest serwisem internetowym, którego Administratorem jest Megawiedza Sp. z o.o. z siedzibą w Dobroniu, ul. Zakrzewki 21, 95-082 Dobroń, NIP 731 201 22 93, REGON 100772001, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi pod numerem KRS 0000340315,
nr rachunku:

PKOBP 80 1020 3378 0000 1102 0163 0755

PKOBP 46 1020 3437 0000 1802 0232 6445

 

(Prosimy koniecznie w opisie przelewu podać adres e-mail użytkownika MegaMatmy)
e-mail: biuro@megamatma.pl
Tel kontaktowy: +48604253308
2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Megawiedza Sp. z o.o. zwaną dalej Administratorem oraz zasady korzystania z Edukacyjnego Serwisu Internetowego MEGAMATMA.PL, zwanego dalej serwisem jak również Politykę Prywatności przyjętą dla ochrony gromadzonych przez Serwis danych osobowych.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, stosuje przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta oraz innych ustaw.
 

§2
Definicje pojęć 

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
1. Serwis - serwis MEGAMATMA.PL, dostępny pod adresem http://www.megamatma.pl poświęcony tematyce związanej z matematyką.
2. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada aktywne Konto w Serwisie.
3. Administrator - właściciel Serwisu, którym jest Megawiedza Sp. z o.o.
4. Usługi - świadczone na rzecz Użytkownika przez Administratora, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu.
5. Dystrybutorzy - podmioty współpracujące z Administratorem, upoważnione do sprzedaży kodów dostępu do serwisu. 
6. Zewnętrzny serwis internetowy - powiązany z Serwisem MEGAMATMA serwis, przez który umożliwia się Użytkownikom rejestrację do Serwisu, zakup Dostępu oraz korzystanie z pozostałych funkcjonalności Serwisu. 
7. Forum - forum internetowe prowadzone pod domeną http://www.megamatma.pl/forum
8. Login - indywidualny i niepowtarzalny adres e-mail, który stanowi nazwę Użytkownika w Serwisie, a który został przez niego podany podczas rejestracji Konta na stronie http://www.megamatma.pl/register.
Każdy Użytkownik posiada ponadto własny unikalny numer Użytkownika.
9. Dostęp - wykupione przez Użytkownika Serwisu na określony czas prawo do korzystania z usług Administratora Serwisu. Administrator przewiduje następujące okresy Dostępu:
- dwugodzinny;
- dzienny;
- tygodniowy równy 7 dniom;
- dwutygodniowy równy 14 dniom;
- miesięczny równy 30 dniom;
- kwartalny równy 90 dniom;
- półroczny równy 180 dniom;
- roczny równy 360 dniom i inne.
10. Netykieta - zespół zasad uczciwego, przyzwoitego postępowania obowiązujących w sieci Internet. Zasady te nie są objęte żadnym dokumentem, są odzwierciedleniem zasad uczciwości i dobrego wychowania panujących w życiu codziennym. Uporczywe postępowanie Użytkownika Serwisu wbrew Netykiecie może powodować wypowiedzenie umowy przez Administratora i usunięcie jego Konta z Serwisu.
11. Polityka Prywatności - zasady określające zespół działań mających na celu zapewnienie szczególnej ochrony wszelkim danym osobowym, które gromadzone są w Serwisie.


Rozdział 2
Korzystanie z portalu

§3
Rejestracja 

1. Dostęp do Serwisu uzyskuje się poprzez utworzenie Konta.
2. Aby utworzyć Konto, należy dokonać rejestracji.
3. W celu rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny znajdujący się w zakładce http://www.megamatma.pl/register na stronie głównej serwisu. Dane osobowe, które zamieszcza się w formularzu powinny być zgodne z prawdą i dotyczyć Użytkownika.
4. Rejestracji dokonuje się także podczas dokonywania zakupu Dostępu do Usług Serwisu. W trakcie dokonywania zakupu osoba nieposiadająca konta ma obowiązek rejestracji poprzez wypełnienie automatycznie wygenerowanego okna z formularzem rejestracyjnym. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Użytkownik może przystąpić do dalszego dokonywania zakupu.
5. Poprawnie wypełniony i zaakceptowany przez Użytkownika formularz rejestracyjny przesyłany jest do Administratora oraz zapisywany w bazie danych serwisu http://www.megamatma.pl.
6. Na wskazany przy rejestracji adres e-mail system wysyła potwierdzenie rejestracji w serwisie. W e-mailu znajduje się link odsyłający do niniejszego regulaminu, określającego zasady korzystania z usług Administratora Serwisu.
7. Po zarejestrowaniu w Serwisie Użytkownik może korzystać z Konta i mieć dostęp do bezpłatnej jego części i materiałów na nim zamieszczonych.
8. Aby korzystać z części płatnej serwisu należy dodatkowo wykupić dostęp do zawartości i społeczności portalu, o którym mowa w § 4.
9. Rejestracja przez Użytkownika w Serwisie MEGAMATMA.PL jest równoznaczna ze złożeniem przez niego oferty zawarcia umowy z Administratorem na warunkach i zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Potwierdzenie rejestracji oraz przesłanie potwierdzenia Użytkownikowi na adres e-mail podany przez niego w formularzu rejestracyjnym/ przystąpienie do dokonywania dalszych zakupów po rejestracji opisanej w ust. 3, jest równoznaczne z przyjęciem złożonej oferty przez Administratora i z zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu.
10. Udostępnianie hasła dostępu przez użytkownika osobom trzecim jest zabronione. W przypadku stwierdzenia przez system udostępnienia hasła dostępu osobom trzecim, Użytkownik automatycznie traci dostęp do płatnej części serwisu. W takich sytuacjach Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy.
11. Utworzenie Konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, stanowiącej część tegoż Regulaminu.
12. Poza procedurą rejestracji dostępną za pośrednictwem Serwisu MEGAMATMA, o której mowa w ustępach powyżej, dopuszcza się rejestrację do Serwisu z zewnętrznych serwisów internetowych za pośrednictwem systemu Single-Sign-On.

 

§4
Dostęp do serwisu oraz formy płatności 

1. Rejestracja do serwisu jest bezpłatna.
2. Korzystanie z części płatnej serwisu podlega opłacie dostępowej, poza przypadkiem opisanym w ust. 3.
3. W chwili rejestracji Użytkownik otrzymuje nieodpłatnie 7 dni dostępu do Serwisu gratis w celu zapoznania się z funkcjonalnością Serwisu. Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail wiadomości systemowe-informacyjne z instruktażem po Serwisie.
4. Szczegółowe dane na temat okresów, na jakie można wykupić dostęp do zawartości i społeczności portalu oraz opłat znajdują się w załączniku nr 1 (cennik) do niniejszego regulaminu.
5. Dostęp może zostać opłacony w następujący sposób:
- za pomocą karty płatniczej,
- za pomocą przelewu bankowego,
- za pomocą przekazu pocztowego,
- za pomocą sms.
6. Dostęp do części płatnych serwisu w przypadku dokonania płatności za pomocą przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, na rachunek PKOBP 46 1020 3437 0000 1802 0232 6445 lub PKOBP 80 1020 3378 0000 1102 0163 0755, na firmę Megawiedza sp. z o.o. ul. Zakrzewki 21, 95-082 Dobroń, aktywowany jest po uznaniu konta bankowego/przekazu pocztowego Administratora kwotą, która odpowiada cenie wybranego przez użytkownika okresu dostępu do zawartości i społeczności portalu lub po przesłaniu do Administratora potwierdzenia dokonania wpłaty mailem na adres: biuro@megamatma.pl

(Prosimy koniecznie w opisie przelewu podać adres e-mail użytkownika MegaMatmy).
W przypadku dokonania płatności za pomocą karty płatniczej w systemie "Przelewy24" lub przelewem bankowym w systemie "Przelewów natychmiastowych"- dostęp do serwisu uruchamiany jest automatycznie. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego "Przelewy24".
7. Usługa SMS została przeniesiona z "Przelewy24" do platformy SmartPay i od dnia 29.08.2018 r. jest obsługiwana przez firmę CTM Mobiltek S.A. 

- usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange)

- link do regulaminu usług SMS https://smartpay.pl/regulamin-klienta  

- reklamacje można składać pod https://smartpay.pl/complaint

8. Dostęp do serwisu możliwy jest poprzez realizację kodu dostępu. Kody dostępu sprzedawane są przez Administratora przy użyciu środków płatności opisanych w ust. 4 lub też za pośrednictwem Dystrybutorów na zasadach określonych w regulaminach Dystrybutorów. Użytkownik realizuje kod dostępu na stronie http://www.megamatma.pl/subscription/redeem, po czym uzyskuje dostęp do usług Serwisu.
9. Zakup dostępu do usług Serwisu możliwy jest również za pośrednictwem Zewnętrznych serwisów internetowych. Zewnętrzny serwis zapewnia dostęp do Usług Serwisu MEGAMATMA poprzez logowanie w systemie Single-Sign-On. Zakup dostępu w tym trybie oraz zasady korzystania z systemu Single-Sign-On odbywa się na zasadach określonych w regulaminach Zewnętrznych serwisów internetowych. 
10. Wykupując dostęp do części płatnej Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przez Administratora Serwisu przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy tj. przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Użytkownik wyraża na to zgodę zaznaczając stosowne pole przy wykupie dostępu do części płatnej Serwisu.
 

§5
Usługi świadczone za pośrednictwem witryny internetowej

1. Usługi świadczone przez Administratora polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną w całości lub części zasobów serwisu, a także umożliwieniu korzystania z usługi „Wyślij Komentarz" na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Administrator może świadczyć usługi odpłatnie lub nieodpłatnie. Usługą płatną jest dostęp do treści serwisu zawartej w części płatnej. Usługą bezpłatną jest rejestracja w serwisie, dostęp do forum, subskrypcja „Biuletynu” oraz dostęp do określonych przez Administratora treści serwisu, jak też możliwość korzystania z usługi „Wyślij Komentarz”. Administrator zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych usług.
3. W celu uzyskania dostępu do całości zasobów serwisu należy wykupić dostęp do zawartości i społeczności portalu na wybrany przez Użytkownika okres. W celu korzystania z usługi „Wyślij Komentarz” należy dokonać rejestracji w serwisie.
4. Usługa „Wyślij Komentarz" polega na sporządzeniu informacji, opinii lub uwag do treści merytorycznej serwisu, lub wysyłaniu informacji w przedmiocie funkcjonowania portalu. Usługa „Wyślij Komentarz" nie może być wykorzystywana do wysyłania zapytań o rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych.
5. W przypadku wykorzystania przez Użytkownika usługi „Wyślij Komentarz” w celu zadania pytania do Administratora, Administrator zastrzega sobie możliwość nie udzielenia odpowiedzi na pytanie, lub wyznaczenia terminu udzielenia odpowiedzi na skierowany przez Użytkownika komentarz; oraz w przypadku, gdy pytanie wymaga dłuższej analizy merytorycznej lub liczba oczekujących na odpowiedź pytań przekracza chwilowe możliwości ekspertów współpracujących z Serwisem. O nowym terminie Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z punktem 7 poniżej.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do:
a) wskazania treści znajdujących się na stronach serwisu, w których według Administratora znajduje się odpowiedź na zadane pytanie i w ten sposób udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
b) ograniczenia liczby udzielanych Użytkownikowi odpowiedzi na pytania w okresie obowiązywania umowy, do maksymalnie jednej odpowiedzi dziennie.
8. Korzystanie z komercyjnej części serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.
9. Każda osoba, która jest zarejestrowana może zgłaszać uwagi do Administratora w przedmiocie funkcjonowania portalu. W tym celu należy skorzystać z funkcji „Wyślij Komentarz", która dostępna jest pod każdą podstroną tekstową. Po kliknięciu otwiera się okienko z możliwością wpisania imienia i nazwiska lub nick, adresu email, telefonu, uzasadnienia. Pola oznaczone gwiazdkami są obowiązkowe.
 

§ 6
Usługi świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej

1. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie „Biuletynu" na adres e-mail podany przy rejestracji.
2. Usługa subskrypcji biuletynu jest usługa bezpłatną i dostępną dla każdej osoby.
3. Rejestracja w serwisie i zmówienie „Biuletynu" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych przesyłek zawierających oferty handlowe (informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. Nr 144, poz. 1204) Administratora i podmiotów współpracujących z Administratorem oraz informacji o organizowanych przez nich promocjach. Użytkownik zamawiając „Biuletyn” obowiązany jest do wyrażenia zgody na przyjęcie dodatkowych przesyłek zawierających oferty handlowe.
4. Cofnięcie przez użytkownika lub osoby, o której mowa w ust. 2, zgody na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych wymienionych w punkcie poprzedzającym zobowiązuje Administratora do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi „Biuletyn" na rzecz tego użytkownika/osoby. 
5. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
6. Każdy „Biuletyn" lub inna przesyłka pochodząca od Administratora zawiera:
a. informację o nadawcy,
b. wypełnione pole „temat", określające treść przesyłki,
c. treść przesyłki np.: aktualności ze strony Serwisu, informacji o konkursach organizowanych przez Serwis,
d. informację o sposobie rezygnowania z usługi lub zmienienia jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej użytkownika).


§ 7
Prawo odstąpienia od umowy

1. Użytkownicy będący Konsumentami, którzy zawarli umowę, mają prawo od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik winien poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia bądź to w drodze pisma wysłanego pocztą na adres: Megawiedza Sp. z o.o. z siedzibą w Dobroniu, ul. Zakrzewki 21, 95-082 Dobroń bądź też drogą mailową na adres biuro@megamatma.pl
3. Klient może również skorzystać z formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie pod adresem: http://www.megamatma.pl/Regulamin_i_polityka_prywatnosci/p/page/2
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Administrator przesyła Użytkownikowi potwierdzenie jego odbioru na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownikowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Administratora sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Administratora), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika w początkowej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie;
7. Ze względu na charakter usług (dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta”.
 

Rozdział 3
Polityka Prywatności

§ 8
Administrator danych osobowych

W odniesieniu do danych Użytkownika, które są zbierane na etapie rejestracji (utworzenia Konta Użytkownika), a także podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu, Administrator jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych.


§ 9
Rodzaj informacji gromadzonych w Serwisie

1. Podczas rejestracji w celu założenia konta w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik podaje dane osobowe takie jak: imię i adres e-mail.
2. W pewnych sytuacjach (np.: uczestniczenie w Programie Partnerskim, konkursach organizowanych przez serwis) Użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowych danych takich jak: nazwisko czy pełny adres zamieszkania, a także danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania) rodziców lub opiekunów prawnych Użytkownika.
3. W przypadku dokonywania płatności za towary czy też usługi prezentowane na stronach Serwisu (np.: wykup dostępu, zamawianie książek) Użytkownik podaje numer konta lub karty kredytowej. Dane pozyskane przez Administratora w związku z płatnościami przechowywane są w postaci zaszyfrowanej na zabezpieczonych serwerach.
4. Utworzenie Konta w Serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów Serwisu.

5. Oprócz danych określonych w ust. 1, 2, 3 powyżej, Administrator uzyskuje podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu następujące dane:
- adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, tzw. informacje logowania - podczas korzystania z Serwisu serwery automatycznie rejestrują informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w trakcie wyświetlania witryn. Serwer może zapisywać takie informacje, jak żądanie sieciowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę Użytkownika.
- pliki Cookie (ciasteczka) - gdy Użytkownik odwiedza witrynę Serwisu, do jego komputera wysyłany jest co najmniej jeden plik typu Cookie (mały plik zawierający ciąg znaków - w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki). Stosowanie plików cookie umożliwia podnoszenie jakości usług Serwisu poprzez poznawanie preferencji Użytkowników.
 

§ 10
Cel gromadzenia informacji w Serwisie

1. Wszystkie gromadzone przez Administratora dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z edukacyjną oraz promocyjną działalnością Serwisu. W ramach tego dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są wyłącznie w niżej opisanych, szczegółowych celach, tj.:
• dla umożliwienia Administratorowi świadczenia usług dostępnych w serwisie, w tym informowania Użytkownika o nowościach (np.: wydawniczych, konkursach, programach współpracy), planach realizowanych przez Serwis;
• dla kontroli, badań i analiz mających na celu zachowanie ciągłości, ochronę i udoskonalanie usług świadczonych przez Administratora;
• dla zapewnienia sprawności technicznej Serwisu;
• dla ochrony praw i własności Administratora oraz praw Użytkowników Serwisu;
• dla opracowywania nowych usług;
• dla określenia upodobań Użytkowników Serwisu, dzięki czemu Serwis będzie mógł być dostosowany do ich wymagań i potrzeb;
• dla wysyłania na skrzynkę pocztową Użytkownika (lub na adres zamieszkania) materiałów informacyjnych na temat nowych działów, produktów, usług, badania opinii publicznej, a także odpowiedzi na zadawane przez Użytkownika pytania;
• dla umożliwienia wysyłania „Biuletynu”;
• dla obsługi transakcji zawieranych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, np.: zakupu książek, opłacenia dostępu, itd.
2. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Użytkowników mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

3. Wszelkie badania społeczności serwisu odbywają się tylko za zgodą Administratora, a publikowane wyniki badań nie mogą zawierać danych umożliwiających identyfikację poszczególnych Użytkowników.


§ 11
Sposób przechowywania i wykorzystywania zgromadzonych informacji

1. Wszelkie dane osobowe Użytkowników, tj. te zawarte w formularzu rejestracyjnym, a także inne uzyskane podczas korzystania z usług Administratora Serwisu są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)
2. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Serwisu w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
3. W celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem stosowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa. Zaliczają się do nich: wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa w postaci odpowiednich zabezpieczeń informatycznych, a także fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowywane są dane osobowe.
4. Zakres podmiotów, które mają dostęp do danych osobowych Użytkowników jest ograniczony. Uprawnionymi są jedynie pracownicy Serwisu, osoby z nim współpracujące, kontrahenci i agenci Serwisu, dla których jest on niezbędny w celu obsługi, opracowywania lub udoskonalania usług. Osoby te są związane zobowiązaniami zachowania poufności i w razie niedopełnienia tych zobowiązań podlegają środkom dyscyplinarnym, włącznie z wypowiedzeniem umowy i sankcjami karnymi.


§ 12
Udostępnianie danych osobowych

1. Zgromadzone dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane innym firmom lub osobom spoza Serwisu MEGAMATMA jedynie w sytuacjach dozwolonych przez prawo i wyłącznie w następujących okolicznościach:

1) W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.
2) Informacje przekazywane podmiotom zależnym, firmom lub innym osobom w celu przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora Serwisu. Od tych podmiotów Administrator wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji według instrukcji Administratora, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich innych odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa danych.
3) Informacje są przekazywane na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.
4) Informacje mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Serwisem MEGAMATMA.PL zajmującym się edukacją, promowaniem działań edukacyjnych i informacją o edukacji, tylko i wyłącznie dla realizacji prawnie usprawiedliwionych celów tych podmiotów, w tym także marketingu bezpośredniego własnych produktów tych podmiotów. W przypadku otrzymania mailingu od takiego podmiotu, w treści maila Użytkownik musi zostać poinformowany o: adresie i pełnej nazwie nadawcy, celu i zakresie zbierania danych, źródle danych, prawie dostępu do tych danych i ich poprawiania, a także o uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację Użytkownika lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkownika.

2. Administrator zastrzega sobie możliwość ujawnienia współpracującym z Serwisem firmom i innym serwisom internetowym zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności Serwisu i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych Użytkowników.
 

§ 13
Aktualizacja danych osobowych

1. Użytkownik Serwisu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość poprawiania błędnych czy też nieaktualnych informacji i usuwania tych danych. Usunięcie przez Użytkownika danych osobowych potraktowane będzie jako usunięcie konta w serwisie. Danych zbieranych automatycznie, a także danych pozyskanych przez Administratora Serwisu przy okazji dokonywania przez Użytkowników transakcji płatniczych nie da się zmienić lub usunąć.
2. W celu zmiany informacji podanych we wniosku rejestracyjnym należy:

- Zalogować się w serwisie http://www.megamatma.pl i przejść na stronę Twój Profil;

- Następnie wybrać zakładkę Zmień, gdzie edytowane są wszystkie dane wprowadzone do wniosku przy rejestracji;

- Po dokonaniu zmian Użytkownik zatwierdza je poprzez wybranie opcji Zapisz Dane.

 

Rozdział 4
Odpowiedzialność Administratora i Postępowanie reklamacyjne

§ 14
Odpowiedzialność Administratora 

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) informacje i inne treści, publikowane w Serwisie przez Użytkowników, w tym za podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji w Serwisie, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
b) nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie danych zawartych na Koncie Użytkownika;
c) wady fizyczne i prawne oferowanych przez Serwis usług;
d) działanie systemów teleinformatycznych przy dokonywaniu płatności za usługi oferowane w Serwisie;
e) brak możliwości dostępu do serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych, a także z przyczyn wskazanych poniżej w ust. 2, pkt. a).
f) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych z jego pośrednictwem usług;
g) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
a) częściowego lub całkowitego wyłączenia czasowego Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu;
b) anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych;
c) wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej i ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, za zgodą Użytkownika Serwisu;
d) redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści wulgarne, obraźliwie, zabronione przez prawo, naruszające prawa Administratora lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego;
e) dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem;
f) ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także dokonywania zmian i w każdy inny sposób oddziaływania na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu. W ramach tych czynności Administrator nie będzie ingerował w treści i informacje zawarte na Koncie ani ich modyfikował.
 

§ 15
Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z płatnej części serwisu należy zgłaszać drogą mailową na adres biuro@megamatma.pl lub na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.
2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych.
3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Użytkownika.
 

§ 16
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
b) uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Administratorem;
c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Administratorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.


Rozdział 5
Postanowienia końcowe


§ 17
Prawa autorskie

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie należą do Administratora. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami). Żaden z utworów w całości jak i części (informacja, artykuł, opinia i inne treści) znajdujący się na stronie serwisu, a także pozyskany przez Użytkowników w ramach świadczonych usług, nie może być powielany i rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) lub też wykorzystywany na jakichkolwiek innych polach eksploatacji włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Administratora, zastrzeżeniem przepisów o dozwolonym użytku chronionych utworów.
 

§ 18
Obowiązywanie Regulaminu

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach serwisu i stanowi wyczerpującą treść umowy z Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia doręczenia powiadomienia o zmianie regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte. Jednocześnie użytkownik zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 7 dni od powiadomienia Administratora o wypowiedzeniu w formie elektronicznej. 
3. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień.
4. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Regulamin.
 

§ 19
Wypowiedzenie umowy przez Administratora

1. Administrator ma prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku:
a. naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b. uporczywego naruszania przez Użytkownika zasad Netykiety,
c. udostępniania hasła dostępu przez użytkownika osobom trzecim zgodnie z § 3, ust. 10 niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku opisanym w ust. 1 niniejszego § 19, Administrator zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas świadczenia usługi.
3. W przypadku opisanym w ust. 1 niniejszego § 19, Administrator może dochodzić także naprawienia powstałych szkód na zasadach ogólnych.


§ 20
Wymagania sprzętowe

1. Podczas rejestracji i korzystania z serwisu MEGAMATMA wymagane jest, aby przeglądarka użytkownika akceptowała pliki typu cookie. Pliki typu cookie to informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.
2. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej http://www.megamatma.pl wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 10.0. lub Firefox w wersji nie niższej niż 18.0. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Administrator nie ponosi odpowiedzialności.


Do góry ∧
1234