Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    PomocRegulamin korzystania z
Edukacyjnego Serwisu Internetowego MEGAMATMA.PL
z dnia 25.02.2010 r.


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1
Określenie Administratora


1. Edukacyjny Serwis Internetowy MEGAMATMA.PL jest serwisem internetowym, którego Administratorem jest Megawiedza Sp. z o.o. z siedzibą w Dobroniu, ul. Zakrzewki 21A, 95-082 Dobroń, NIP 731 201 22 93, REGON 100772001, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi pod numerem KRS 0000340315.
2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Megawiedza Sp. z o.o. zwaną dalej Administratorem oraz zasady korzystania z Edukacyjnego Serwisu Internetowego MEGAMATMA.PL, zwanego dalej serwisem jak również Politykę Prywatności przyjętą dla ochrony gromadzonych przez Serwis danych osobowych.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

§2
Definicje pojęć


Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1. Serwis - serwis MEGAMATMA.PL, dostępny pod adresem http://www.megamatma.pl poświęcony tematyce związanej z matematyką.
2. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada aktywne Konto w Serwisie.
3. Administrator - właściciel Serwisu, którym jest Megawiedza Sp. z o.o.
4. Usługi - świadczone na rzecz Użytkownika przez Administratora, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu.
5. Forum - forum internetowe prowadzone pod domeną http://www.megamatma.pl/forum
6. Login - indywidualny i niepowtarzalny adres e-mail, który stanowi nazwę Użytkownika w Serwisie, a który został przez niego podany podczas rejestracji Konta. http://www.megamatma.pl/register Każdy Użytkownik posiada ponadto własny unikalny numer Użytkownika.
7. Abonament - wykupione przez Użytkownika Serwisu na określony czas prawo do korzystania z usług Administratora Serwisu. Administrator przewiduje następujące okresy Abonamentu:
- dwugodzinny;
- dzienny;
- tygodniowy równy 7 dniom;
- dwutygodniowy równy 14 dniom;
- miesięczny równy 30 dniom;
- kwartalny równy 90 dniom;
- półroczny równy 180 dniom;
- roczny równy 365 dniom.
8. Netykieta - zespół zasad uczciwego, przyzwoitego postępowania obowiązujących w sieci Internet. Zasady te nie są objęte żadnym dokumentem, są odzwierciedleniem zasad uczciwości i dobrego wychowania panujących w życiu codziennym. Uporczywe postępowanie Użytkownika Serwisu wbrew Netykiecie może powodować wypowiedzenie umowy przez Administratora i usunięcie jego Konta z Serwisu.
9. Polityka Prywatności - zasady określające zespół działań mających na celu zapewnienie szczególnej ochrony wszelkim danym osobowym, które gromadzone są w Serwisie.


Rozdział 2
Korzystanie z portalu

§3
Rejestracja


1. Dostęp do Serwisu uzyskuje się poprzez utworzenie Konta.
2. Aby utworzyć Konto, należy dokonać rejestracji.
3. W celu rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny znajdujący się w zakładce http://www.megamatma.pl/register na stronie głównej serwisu. Dane osobowe, które zamieszcza się w formularzu powinny być zgodne z prawdą i dotyczyć Użytkownika.
4. Poprawnie wypełniony i zaakceptowany przez Użytkownika wniosek rejestracyjny przesyłany jest do Administratora oraz zapisywany w bazie danych serwisu http://www.megamatma.pl.
5. Na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres e-mail system wysyła potwierdzenie rejestracji w serwisie z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji.
6. Brak poprawnej weryfikacji adresu e-mail skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 14 dniach od daty zarejestrowania danych w bazie.
7. Po zarejestrowaniu w Serwisie Użytkownik może korzystać z Konta i mieć dostęp do bezpłatnej jego części i materiałów na nim zamieszczonych.
8. Aby korzystać z części płatnej serwisu należy dodatkowo wykupić abonament, o którym mowa w §4.
9. Rejestracja przez Użytkownika w Serwisie MEGAMATMA.PL jest równoznaczna ze złożeniem przez niego oferty zawarcia umowy z Administratorem na warunkach i zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Potwierdzenie rejestracji i przesłanie potwierdzenia Użytkownikowi na adres e-mail podany przez niego w formularzu rejestracyjnym jest równoznaczne z przyjęciem złożonej oferty przez Administratora i z zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczna pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu.
10. Udostępnianie hasła dostępu przez użytkownika osobom trzecim jest zabronione. W przypadku stwierdzenia przez system udostępnienia hasła dostępu osobom trzecim, Użytkownik automatycznie traci dostęp do płatnej części serwisu. W takich sytuacjach Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy.
11. Utworzenie Konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, stanowiącej część tegoż Regulaminu.


§4
Opłaty


1. Rejestracja do serwisu jest bezpłatna.
2. Korzystanie z części płatnej serwisu podlega opłacie abonamentowej.
3. Szczegółowe dane na temat okresów, na jakie można wykupić abonament oraz opłat znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Abonament może zostać opłacony w następujący sposób:
- za pomocą karty płatniczej,
- za pomocą przelewu bankowego,
- za pomocą przekazu pocztowego,
- za pomocą sms.
5. Dostęp do części płatnych serwisu w przypadku dokonania płatności za pomocą przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, aktywowany jest po uznaniu konta bankowego/ przekazu pocztowego Administratora kwotą, która odpowiada cenie wybranego przez użytkownika okresu abonamentu lub po przesłaniu do Administratora potwierdzenia dokonania wpłaty za pomocą faksu pod numer +48 43 6712255 W przypadku dokonania płatności za pomocą karty płatniczej w systemie "Dotpay" lub przelewem bankowym w systemie "Przelewów natychmiastowych"- dostęp do serwisu uruchamiany jest automatycznie. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.


§5
Usługi świadczone za pośrednictwem witryny internetowej

1. Usługi świadczone przez Administratora polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną w całości lub części zasobów serwisu, a także umożliwieniu korzystania z usługi „Wyślij Komentarz" na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Administrator może świadczyć usługi odpłatnie lub nieodpłatnie. Usługą płatną jest dostęp do treści serwisu zawartej w części płatnej. Usługą bezpłatną jest rejestracja w serwisie, dostęp do forum, subskrypcja „Biuletynu” oraz dostęp do określonych przez Administratora treści serwisu, jak też możliwość korzystania z usługi „Wyślij Komentarz”. Administrator zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych usług.
3. W celu uzyskania dostępu do całości zasobów serwisu należy wykupić abonament na wybrany przez Użytkownika okres. W celu korzystania z usługi „Wyślij Komentarz” należy dokonać rejestracji w serwisie.
4. Usługa „Wyślij Komentarz" polega na sporządzeniu informacji, opinii lub uwag do treści merytorycznej serwisu, lub wysyłaniu informacji w przedmiocie funkcjonowania portalu. Usługa „Wyślij Komentarz" nie może być wykorzystywana do wysyłania zapytań o rozwiazywanie zadań i problemów matematycznych.
5. W przypadku wykorzystania przez Użytkownika usługi „Wyślij Komentarz” w celu zadania pytania do Administartora, Administrator zastrzega sobie możliwość nie udzielenia odpowiedzi na pytanie, lub wyznaczenia terminu udzielenia odpowiedzi na skierowany przez Użytkownika komentarz; oraz w przypadku, gdy pytanie wymaga dłuższej analizy merytorycznej lub liczba oczekujących na odpowiedź pytań przekracza chwilowe możliwości ekspertów współpracujących z Serwisem. O nowym terminie Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z punktem 7 poniżej.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do:
a) wskazania treści znajdujących się na stronach serwisu, w których według Administratora znajduje się odpowiedź na zadane pytanie i w ten sposób udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
b) ograniczenia liczby udzielanych Użytkownikowi odpowiedzi na pytania w okresie obowiązywania umowy, do maksymalnie jednej odpowiedzi dziennie.
7. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje użytkownikowi prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. Nr 22 poz. 271 ze zmianami).
8. Korzystanie z komercyjnej części serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.
9. Każda osoba, która jest zarejestrowana może zgłaszać uwagi do Administratora w przedmiocie funkcjonowania portalu. W tym celu należy skorzystać z funkcji „Wyślij Komentarz", która dostępna jest pod każdą podstroną tekstową. Po kliknięciu otwiera się okienko z możliwością wpisania imienia i nazwiska lub nick , adresu email , telefonu, uzasadnienia . Pola oznaczone gwiazdkami są obowiązkowe.


§ 6
Usługi świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej


1. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego „Biuletynu" na podany przez osobę chcącą otrzymywać „Biuletyn” adres e-mail.
2. Usługa subskrypcji biuletynu jest usługa bezpłatną i dostępną dla każdej osoby, która wyrazi chęć otrzymywania „Biuletynu”.
3. Zamówienie usługi „Biuletyn" następuje w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego poprzez zaznaczenie w formularzu pola „Chcę otrzymywać Biuletyn" lub też bez konieczności rejestracji poprzez zamówienie „Biuletynu” w zakładce „Zamów Biuletyn bez rejestracji”.
4. Zamówienie „Biuletynu" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych przesyłek zawierających oferty handlowe (informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. Nr 144, poz. 1204) Administratora i podmiotów współpracujących z Administratorem oraz informacji o organizowanych przez nich promocjach.
5. Cofnięcie przez użytkownika lub osoby, o której mowa w ust. 2, zgody na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych wymienionych w punkcie poprzedzającym zobowiązuje Administratora do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi „Biuletyn" na rzecz tego użytkownika/osoby.
6. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
7. Każdy „Biuletyn" lub inna przesyłka pochodząca od Administratora zawiera:
a. informację o nadawcy,
b. wypełnione pole „temat", określające treść przesyłki,
c. treść przesyłki np.:aktualności ze strony Serwisu, informacji o konkursach organizowanych przez Serwis,
d. informację o sposobie rezygnowania z usługi lub zmienienia jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej użytkownika).


Rozdział 3
Polityka Prywatności


§ 7
Administrator danych osobowych


W odniesieniu do danych Użytkownika, które są zbierane na etapie rejestracji (utworzenia Konta Użytkownika), a także podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu, Administrator jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych.


§ 8
Rodzaj informacji gromadzonych w Serwisie


1. Podczas rejestracji w celu założenia konta w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik podaje dane osobowe takie jak: imię i adres e-mail.
2. W pewnych sytuacjach (np.: uczestniczenie w Programie Partnerskim, konkursach organizowanych przez serwis) Użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowych danych takich jak: nazwisko czy pełny adres zamieszkania, a także danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania) rodziców lub opiekunów prawnych Użytkownika.
3. W przypadku dokonywania płatności za towary czy też usługi prezentowane na stronach Serwisu (np.: wykup abonamentu, zamawianie książek) Użytkownik podaje numer konta lub karty kredytowej. Dane pozyskane przez Administratora w związku z płatnościami przechowywane są w postaci zaszyfrowanej na zabezpieczonych serwerach.
4. Utworzenie Konta w Serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów Serwisu.
5. Oprócz danych określonych w ust. 1,2,3 powyżej, Administrator uzyskuje podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu następujące dane:
- adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, tzw. informacje logowania - podczas korzystania z Serwisu serwery automatycznie rejestrują informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w trakcie wyświetlania witryn. Serwer może zapisywać takie informacje, jak żądanie sieciowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę Użytkownika.
- pliki Cookie (ciasteczka) - gdy Użytkownik odwiedza witrynę Serwisu, do jego komputera wysyłany jest co najmniej jeden plik typu Cookie (mały plik zawierający ciąg znaków - w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki). Stosowanie plików cookie umożliwia podnoszenie jakości usług Serwisu poprzez poznawanie preferencji Użytkowników.

§ 9
Cel gromadzenia informacji w Serwisie


1. Wszystkie gromadzone przez Administratora dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z edukacyjną oraz promocyjną działalnością Serwisu. W ramach tego dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są wyłącznie w niżej opisanych, szczegółowych celach, tj.:
• dla umożliwienia Administratorowi świadczenia usług dostępnych w serwisie, w tym informowania Użytkownika o nowościach (np.: wydawniczych, konkursach, programach współpracy), planach realizowanych przez Serwis;
• dla kontroli, badań i analiz mających na celu zachowanie ciągłości, ochronę i udoskonalanie usług świadczonych przez Administratora;
• dla zapewnienia sprawności technicznej Serwisu;
• dla ochrony praw i własności Administratora oraz praw Użytkowników Serwisu;
• dla opracowywania nowych usług;
• dla określenia upodobań Użytkowników Serwisu, dzięki czemu Serwis będzie mógł być dostosowany do ich wymagań i potrzeb;
• dla wysyłania na skrzynkę pocztową Użytkownika (lub na adres zamieszkania) materiałów informacyjnych na temat nowych działów, produktów, usług, badania opinii publicznej, a także odpowiedzi na zadawane przez Użytkownika pytania;
• dla umożliwienia wysyłania „Biuletynu”;
• dla obsługi transakcji zawieranych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, np.: zakupu książek, opłacenia abonamentu, itd.
2. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Użytkowników mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
3. Wszelkie badania społeczności serwisu odbywają się tylko za zgodą Administratora, a publikowane wyniki badań nie mogą zawierać danych umożliwiających identyfikację poszczególnych Użytkowników.

§ 10
Sposób przechowywania i wykorzystywania zgromadzonych informacji1. Wszelkie dane osobowe Użytkowników, tj. te zawarte w formularzu rejestracyjnym, a także inne uzyskane podczas korzystania z usług Administratora Serwisu są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
2. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Serwisu w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
3. W celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem stosowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa. Zaliczają się do nich: wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa w postaci odpowiednich zabezpieczeń informatycznych, a także fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowywane są dane osobowe.
4. Zakres podmiotów, które mają dostęp do danych osobowych Użytkowników jest ograniczony. Uprawnionymi są jedynie pracownicy Serwisu, osoby z nim współpracujące, kontrahenci i agenci Serwisu, dla których jest on niezbędny w celu obsługi, opracowywania lub udoskonalania usług. Osoby te są związane zobowiązaniami zachowania poufności i w razie niedopełnienia tych zobowiązań podlegają środkom dyscyplinarnym, włącznie z wypowiedzeniem umowy i sankcjami karnymi.


§ 11
Udostępnianie danych osobowych1. Zgromadzone dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane innym firmom lub osobom spoza Serwisu MEGAMATMA jedynie w sytuacjach dozwolonych przez prawo i wyłącznie w następujących okolicznościach:
1. W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.
2. Informacje przekazywane podmiotom zależnym, firmom lub innym osobom w celu przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora Serwisu. Od tych podmiotów Administrator wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji według instrukcji Administratora, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich innych odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa danych.
3. Informacje są przekazywane na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.
4. Informacje mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Serwisem MEGAMATMA.PL zajmującym się edukacją, promowaniem działań edukacyjnych i informacją o edukacji, tylko i wyłącznie dla realizacji prawnie usprawiedliwionych celów tych podmiotów, w tym także marketingu bezpośredniego własnych produktów tych podmiotów. W przypadku otrzymania mailingu od takiego podmiotu, w treści maila Użytkownik musi zostać poinformowany o: adresie i pełnej nazwie nadawcy, celu i zakresie zbierania danych, źródle danych, prawie dostępu do tych danych i ich poprawiania, a także o uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację Użytkownika lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkownika.
2. Administrator zastrzega sobie możliwość ujawnienia współpracującym z Serwisem firmom i innym serwisom internetowym zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności Serwisu i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych Użytkowników.


§ 12
Aktualizacja danych osobowych1. Użytkownik Serwisu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość poprawiania błędnych czy też nieaktualnych informacji i usuwania tych danych. Usunięcie przez Użytkownika danych osobowych potraktowane będzie jako usunięcie konta w serwisie. Danych zbieranych automatycznie, a także danych pozyskanych przez Administratora Serwisu przy okazji dokonywania przez Użytkowników transakcji płatniczych nie da się zmienić lub usunąć.
2. W celu zmiany informacji podanych we wniosku rejestracyjnym należy:
- Zalogować się w serwisie http://www.megamatma.pl i przejść na stronę Twój Profil;
- Następnie wybrać zakładkę Edytuj Profil, gdzie edytowane są wszystkie dane wprowadzone do wniosku przy rejestracji;
- Po dokonaniu zmian Użytkownik zatwierdza je poprzez wybranie opcji Wyślij Formularz.


Rozdział 4
Odpowiedzialność Administratora i
Postępowanie reklamacyjne

§ 13
Odpowiedzialność Administratora1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) informacje i inne treści, publikowane w Serwisie przez Użytkowników, w tym za podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji w Serwisie, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
b) nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie danych zawartych na Koncie Użytkownika;
c) wady fizyczne i prawne oferowanych przez Serwis usług;
d) działanie systemów teleinformatycznych przy dokonywaniu płatności za usługi oferowane w Serwisie;
e) brak możliwości dostępu do serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych, a także z przyczyn wskazanych poniżej w ust. 2, pkt. a).
f) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych z jego pośrednictwem usług;
g) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
a) częściowego lub całkowitego wyłączenia czasowego Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu;
b) anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych;
c) wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej i ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, za zgodą Użytkownika Serwisu;
d) redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści wulgarne, obraźliwie, zabronione przez prawo, naruszające prawa Administratora lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego;
e) dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem;
f) ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także dokonywania zmian i w każdy inny sposób oddziaływania na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu. W ramach tych czynności Administrator nie będzie ingerował w treści i informacje zawarte na Koncie ani ich modyfikował.

§ 14
Postępowanie reklamacyjne


1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z płatnej części serwisu należy zgłaszać drogą mailową na adres zgloszenie@megamatma.pl
2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych.
3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Użytkownika.


Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 15
Prawa autorskie

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie należą do Administratora. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami). Żaden z utworów w całości jak i części (informacja, artykuł, opinia i inne treści) znajdujący się na stronie serwisu, a także pozyskany przez Użytkowników w ramach świadczonych usług, nie może być powielany i rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) lub też wykorzystywany na jakichkolwiek innych polach eksploatacji włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Administratora, zastrzeżeniem przepisów o dozwolonym użytku chronionych utworów.


§ 16
Obowiązywanie Regulaminu

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach serwisu i stanowi wyczerpującą treść umowy z Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte. Jednocześnie użytkownik zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 7 dni od powiadomienia Administratora o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.
3. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień.
4. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Regulamin.


§ 17
Wypowiedzenie umowy
przez Administratora


1. Administrator ma prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku:
a. naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b. uporczywego naruszania przez Użytkownika zasad Netykiety,
b. udostępnianie hasła dostępu przez użytkownika osobom trzecim zgodnie z § 3, ust. 10 niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku opisanym w ust. 1 niniejszego § 17, Administrator zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas świadczenia usługi.
3. W przypadku opisanym w ust. 1 niniejszego § 17, Administrator może dochodzić także naprawienia powstałych szkód na zasadach ogólnych.


§ 18
Wymagania sprzętowe

1. Podczas rejestracji i korzystania z serwisu MEGAMATMA wymagane jest, aby przeglądarka użytkownika akceptowała pliki typu cookie. Pliki typu cookie to informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.
2. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej http://www.megamatma.pl wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0. lub Firefox w wersji nie niższej niż 2.0. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 


Do góry ∧