Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]
Poziom podstawowy arkusze maturalne MM z matematyki

Próbna Matura z matematyki MM poziom podstawowy arkusz 6.

Pobierz zestaw wzorów do MATURY od MegaMatmy!!!

Zacznij rozwiązywać test!! Aby wyświetlić prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!

Koszt SMS 3.69 zł brutto Zobacz inne opcje płatności

ZADANIA ZAMKNIĘTE


Zadanie 1. (1 pkt)

Znak drogowy przy trasie przejazdu wskazuje latex
W ciągu latex pierwszy samochód przejechał latex drugi w ciągu latex

trzeci w czasie latex a czwarty samochód latex w latex

Który z samochodów przekroczył dozwoloną prędkość, jeśli wiadomo, że każdy jechał ze stałą prędkością?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 2. (1 pkt)

Wskaż rozwiązanie nierówności:

latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 3. (1 pkt)

Który z rysunków jest ilustracją układu równań

latex   dla  latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 4. (1 pkt)

W trójkącie latex najdłuższym bokiem jest odcinek latex Wskaż zbiór punktów latex dla których trójkąt latex jest prostokątny.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 5. (1 pkt)

W kąt ostry o wierzchołku latex wpisano okrąg o środku w punkcie latex styczny do ramion kąta w punktach latex Wskaż, które ze zdań jest fałszywe.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 6. (1 pkt)

Na ile sposobów można podzielić zbiór latex na dwa podzbiory rozłączne?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 7. (1 pkt)

Dla jakich liczb latex zachodzi warunek latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 8. (1 pkt)

Wskaż zbiór, w którym funkcja latex przyjmuje wartości ujemne.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 9. (1 pkt)

Na osi liczbowej zaznaczono zbiór rozwiązań nierówności kwadratowej

 


 

Dopasuj nierówność do podanego wyniku.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 10. (1 pkt)

Wielomian latex-ego stopnia latex o współczynniku przy latex równym latex ma pierwiastki latex Podaj wartość latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 11. (1 pkt)

Dla trójmianu kwadratowego dane są informacje:

- wyróżnik trójmianu jest równy latex

- współczynnik przy latex jest równy latex

- współczynnik przy latex wynosi latex

Oblicz iloczyn pierwiastków tego trójmianu.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 12. (1 pkt)

Prosta przechodzi przez punkt o współrzędnychlatex i jest nachylona do osi latex pod kątem latex

Sprawdź, który z punktów:latex należy do tej prostej.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 13. (1 pkt)

Z podanych prostych wybierz prostopadłe i znajdź ich punkt przecięcia

latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 14. (1 pkt)

Znajdź liczbę latex dla której funkcja liniowa latex i kwadratowa latex mają takie samo miejsce zerowe latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 15. (1 pkt)

Podaj wartość wyrażenia latex dla kąta ostrego latex wiedząc, że latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 16. (1 pkt)

W ciągu arytmetycznym o różnicy latex średnia arytmetyczna trzech wyrazów początkowych wynosi latex Jaki jest wyraz pierwszy?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 17. (1 pkt)

Odczytaj z rysunku miarę kąta latex Wynik podaj w stopniach i minutach kątowych.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 18. (1 pkt)

Pole trójkąta prostokątnego jest równe latex gdzie latex jest długością przeciwprostokątnej, a latex długością dłuższej z przyprostokątnych. Znajdź stosunek długości dłuższej z przyprostokątnych do krótszej.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 19. (1 pkt)

Suma czterech początkowych wyrazów ciągu geometrycznego jest równa latex a suma trzech początkowych wyrazów wynosi latex Podaj iloraz ciągu gdy wiadomo, że pierwszy wyraz jest równy latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 20. (1 pkt)

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji latex dla latex Podaj maksymalne przedziały, w którym funkcja jest rosnąca i malejąca.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 21. (1 pkt)

Z wykresu funkcji na rysunku odczytaj

a) dziedzinę funkcji,

b) zbiór wartości funkcji.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 22. (1 pkt)

Ile wynosi miara kąta wewnętrznego pięciokąta foremnego?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 23. (1 pkt)

Na podstawie wyników umieszczonych w tabeli podaj średnią ocen uczniów klasy latex z klasówki z matematyki.

Oceny latex latex latex latex latex latex
Liczba uczniów latex latex latex latex latex latex

Wynik porównaj z medianą. Podaj obie wielkości.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 24. (1 pkt)

Cenę produktu producent obniżył dwukrotnie, w tym po raz drugi o latex Jaka była pierwsza obniżka, jeśli ostatecznie cena została obniżona do latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 25. (1 pkt)

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym o objętości latex połączono środki krawędzi bocznych i odcięto z góry powstały ostrosłup. Podaj objętość pozostałej bryły z dużego ostrosłupa.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

ZADANIA OTWARTE


Zadanie 26. (2 pkt)

Oblicz latex jeśli latex są pierwiastkami równania latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 27. (2 pkt)

Liczba latex zwana jest magiczną liczbą Szeherezady, jest iloczynem trzech kolejnych liczb pierwszych. Podaj cechę podzielności liczby naturalnej przez latex przy użyciu liczby latex Wykonaj próbę na liczbie latex


dowód

Zapisz liczbę latex w postaci sumy takich liczb, aby bez użycia kalkulatora, a z użyciem liczby latex była widoczna podzielność przez latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 28. (2 pkt)

Basen można napełnić w ciągu latex minut odkręcając dwa krany, przez które przepływa woda. Odkręcając pierwszy kran napełnimy basen wodą o pół godziny szybciej niż odkręcając drugi. Przez ile godzin musi być odkręcony każdy z kranów osobno, aby napełnić basen?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 29. (3 pkt)

Czy prawdą jest, że dla takich liczb rzeczywistych, dla których latex zachodzi

latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 30. (4 pkt)

Na rysunku podane są dwa wykresy funkcji latex Jak z wykresu funkcji latex otrzymać wykres funkcji latex

a) Podaj przekształcenia jakie trzeba wykonać
oraz
b) podaj wzór funkcji latex przy pomocy latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 31. (4 pkt)

Suma latex wyrazów początkowych ciągu arytmetycznego dana jest wzorem

latex
Wiadomo, że latex Wyznacz wyraz latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 32. (4 pkt)

W trapezie prostokątnym krótsza przekątna jest nachylona do dłuższej podstawy trapezu pod kątem latex Sinus kąta ostrego trapezu jest równy latex a różnica długości podstaw trapezu wynosi latex Oblicz pole trapezu.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 33. (4 pkt)

Bryłę w kształcie graniastosłupa o podstawie trapezu prostokątnego wykorzystano do budowy oranżerii. Powierzchnie przeciwległych ścian, w postaci prostokątów, na zewnątrz oranżerii są równe odpowiednio latex a podłoga jest kwadratem o boku latex

Pomieszczenie pokryto dachem i obito deseczkami o szerokości latex tworzącymi rant do obicia papą. Dach wystaje poza każdą z trzech ścian o latex a nad tarasem przy najwyższej ścianie o latex

Czy na pokrycie dachu wystarczą latex rolki specjalnej papy o szerokości latex jeśli w rolce jest jej latex oraz latex mała rolka o tej samej szerokości i długości latex a przy zakładaniu papy trzeba nałożyć jedną warstwę na drugą na szerokości latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:Aby wyświetlić wynik twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!
Koszt SMS 3.69 zł brutto
 Zobacz inne opcje płatności


show_commercials: 0
Do góry ∧

 

arkusze gimnazjalne megamatma

arkusze maturalne megamatma

Szkoła z MegaMatmą